Política de privacidad

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL com a responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels
usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11
de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots
els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment
rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web,
sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com
suficient amb la publicació al lloc web de GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: www.gruporto21.com
Nom comercial:
Denominació social: GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL
NIF: B62509054
Domicili social: Díez de la Fuente, 21-23, 2º 1ª 8950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Telèfon: 93.636.46.14
correu electrònic: crisbertran@gruporto21.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 33965, Folio 63, Hoja B237167.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris
per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa
de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits
per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i
comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no
autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als
seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar
respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts
concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.gruporto21.com, www.ortopedia21.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no
implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com
tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o
industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic
lopd@gruporto21.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web
sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui
accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte
funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer
més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si
mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari
amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat
prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada
visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades,
etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no
s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva
instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot
controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de
responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que
pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la
redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu,
en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar
continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen
els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de
forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació
nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc
web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a
l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament
els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs
errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants
que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una
adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta
informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les
dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de
pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com
qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Última actualització: 17/10/2019

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL como responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los
usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, así como
informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento
riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el
sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones,
entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de dominio: www.gruporto21.com
Nombre comercial:
Denominación social: GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL
NIF: B62509054
Domicilio social: Díez de la Fuente, 21-23, 2º 1ª 8950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Teléfono: 93.636.46.14
e-mail: crisbertran@gruporto21.com
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 33965, Folio 63, Hoja B237167.

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos
necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es el
caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran
debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos
correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación,
distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE.
Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o
industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a
sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse
respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los
contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de www.gruporto21.com,
www.ortopedia21.com.

El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial,
no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los
mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o
industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico
lopd@gruporto21.com.

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web
siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

Uso de Cookies
Este sitio web de puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de
quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el
correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la
única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso, estas
cookies proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los mismos.

Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador utilizado
por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso de los usuarios
que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos
sin tener que registrarse en cada visita. También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico,
controlar el progreso y número de entradas, etc, siendo en estos casos cookies prescindibles técnicamente pero
beneficiosas para el usuario. Este sitio web no instalará cookies prescindibles sin el consentimiento previo del usuario.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su
instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el RESPONSABLE no puede
controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de
responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que
pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata
de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no
limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros
publicar contenidos de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. Sin embargo, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de
seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan
afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso
de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se
ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto
funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad de que
existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o
circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

Direcciones IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el
usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet.
Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de
impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

4. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman los textos legales, así como
cualquier cuestión relacionada con los servicios de la presente web, será la ley española.

Última actualización: 17/10/2019

Repair shop and adaptation of manual and electric chairs.

In our facilities, we have the necessary staff resources to adapt your chair, for both paediatric and adult patients.

Custom seats for patients with scoliosis who need a seating system with support elements in areas of the spine, as well as patients with spinal-cord injuries whose daily activity sets our sights as high as possible in order to meet their requests to adapt their needs to daily life…

We provide a door-to-door service to collect chairs for repair, replacement of batteries and adjustment.

Taller de adaptaciones para sillas de ruedas
Taller de adaptaciones para sillas de ruedas
Taller de adaptaciones para sillas de ruedas
05
04
06

Monza electric chair

Model: Monza, Teyder.

Price: € 650 

The chair is in very good condition both aesthetically and electromechanically. The batteries are at 40% of capacity. 3-month warranty, which does not include knocks or moisture in the electronics.

Silla Monza costado
Silla Monza frente

Product details:

Height-adjustable folding armrests.

Removable and detachable footrest, designed for lifts or very narrow spaces.

Standard 12″ anti-tip rear wheels.

Rear shock absorber and front suspension forks for greater comfort when moving.

Total weight: 78 kg / Maximum weight supported: 136 kg.

Maximum speed: 6.4 km/h / Engine: DC 24V, 180 to 630 W.

Batteries: 2 x 12V, 50 Ah.

Autonomy (in optimal conditions): 32 km.

Dimensions:

Adjustable backrest (38-48 cm).

Seat width: 39 – 43 cm or 45 cm.

Floor-to-seat height: 51 cm / Floor-to-handle height: 92 cm.

Armrest length: 40 cm / Total length: 109 cm.

Folded width: 33 cm / Total width: 53, 59 cm or 61 cm depending on the width of the seat.

Ayudas Dinámicas walking-frame

Model: AD250 AD251ALU

Price: € 90

The walking frame is in optimum condition for use.

A kit of dragging wheels with pressure brake is included.

Andador vista frontal
Andador vista superior

Product details:

Width: 58-60 cm.

Depth: 62-63 cm.

Adjustable height: 80-94 cm / 83-96 cm.

Weight: 3.7-5.6 kg.

Maximum weight: 100-150 kg.

A kit of dragging wheels with pressure brake is included.

Manual wheelchair

Model: Breezy 300

Price: 120

Self-propelled folding aluminium wheelchair.

The wheelchair is in optimum condition for use and is delivered ready for use.

3-month warranty.

Silla Breezy 300
Silla Breezy vista trasera

Product details:

Self-propelled folding aluminium Breezy 300 wheelchair, with folding and detachable armrests, height-adjustable footrests, removable from the outside inwards. Self-propelled rear wheels (600 mm in diameter). The wheelchair can be carried by either the user or the passenger.

Weight without footrest: 11.8 Kg.

The Breezy 300 is the lightest standard aluminium wheelchair in its range

Steel manual wheelchair

Model: Breezy 250

Price:  € 100

Self-propelled folding steel wheelchair.

The wheelchair is in optimum condition for use and is delivered ready for use.

3-month warranty.

Breezy 250
Breezy 250 vista lateral

Product details:

Breezy 250 steel folding wheelchair, self-propelled, synonymous with robustness and design.

The Breezy 250 is the steel chair that you can count on, with the best service and a full range of options and accessories to customise the chair to your needs.

Self-propelled rear wheel (600 mm in diameter).

Unix wheelchair

Model: Breezy Unix

Price:  80 

Folding wheelchair, simple and robust.

The wheelchair is in optimum condition for use and is delivered ready for use.

3-month warranty.

Silla Unix
Silla Unix vista trasera

Product details:

Folding wheelchair, simple and robust. Built to last. The Breezy Unix manual wheelchair is synonymous with robustness and design. Thanks to its robust steel structure, it guarantees all-terrain performance every day. It is tested for transport in vehicles and approved for users up to 125 kg.

MEYRA wheelchair

Model: Meyra Live

Price: € 100 

Folding wheelchair, simple and robust.

The chair is in optimum condition for use and is delivered ready for use.

3-month warranty.

Silla MEYRA
Silla MEYRA vista frontal

Product details:

The MEYRA LIVE manual wheelchair is synonymous with resistance and durability. Its robust steel structure guarantees all-terrain performance every day, and is tested for transport in vehicles and approved for users up to 125 kg.

Address:

Carrer de Frederic Mompou 2,
08830 Sant Boi de Llobregat,
Barcelona/España.

Phone:

936 364 614   /   660 938 256

E-mail:

info@ortopedia21.com

Address:

Carrer de Frederic Mompou, 27
08830 Sant Boi de Llobregat,
Barcelona/Spain.

Telephone:

936 407 787   /   689 68 78 81

E-mail:

info@ortopedia21.com

Updates, news and much more

Blog

Information about pathologies, innovations and more interesting information about the world of orthopaedics.

Technical service

Our technical team, with more than 20 years of experience in the sector, will attend to you in each of our orthopaedic aids shops in a personalised way and with the maximum guarantees.

Orthoprosthetic technicians and mechanical engineers will attend to your requirements as quickly as possible.

Our repair and adaptation shop has a wide range of opportunities that you can visit on our premises or on our website.

We have a replacement service and a home service, from Monday to Friday, for urgent repairs within the geographical area of our premises.

We test your batteries with the appropriate report, and change them instantly.

The adjustment of your chair is carried out in the shortest possible time, together with a deep cleaning that will leave your chair and/or scooter looking new.

Taller

Pressure therapy

The compressive therapy line is constantly evolving, as is orthopaedics.

That is why specialists from different teams ‒ doctors, physiotherapists, orthoprosthetic technicians and occupational therapists ‒ work together for these patients with different etiologies.

Patients suffering from vascular or lymphatic pathologies, serious burns, ulcers… require very different compressive therapies.

The team that will look after these patients, together with the appropriate garments, will make the pressure therapy successful.

The compression tissues are specific to each pathology. So we use circular tissue garments to treat pathologies that are venous in origin, and flat tissue with low elasticity for those of lymphatic origin.These garments are usually made to measure.

The rehabilitation and physiotherapy team will instruct patients with lymphoedema to go to an orthopaedic technician and have the appropriate measurements taken at the appropriate time, so as to have their garments ready at the end of the physiotherapy sessions.

Low-elasticity tissues for keloids and hypertrophic scars in the epithelium.

These are usually custom-made garments that will be worn for as many hours as possible to improve the appearance of the wound.

Currently, nursing teams treat ulcers with compressive therapy whenever possible, and when a venous origin may be one of the causes… this field is proving very successful.

We have a wide range of socks and stockings to prevent mild oedema and post-surgical thrombosis, as well as ‘travel’ socks to prevent thrombosis on long plane journeys.

Manga con costura a medida

Sleeve with custom
sewing.

Media utilizada para linfedemas

Stocking for lymphedemas,
lipoedema and scar
compression.

Compresión de tórax

Chest compression.

.

07

Circaid

01

Manga a medida

Mobility and walking aids

Grup Ortopèdic XXI has added new products to the mobility line and created a new technical service to adapt to changing markets.

From the active mobility of the patient with an injured spinal cord, to the seating of the geriatric patient, not to mention sporting or paediatric mobility ‒ all these require constant updating by our orthoprosthetic technicians, mechanics and electronic engineers.

Our electric chairs with new systems of control by ‘apps’, and specific adaptations for each patient, whether paediatric, adult or geriatric, make the MOBILITY line one of the most important in our company.

The wheelchair is a very broad concept that should be broken down:

 • Active chairs, mainly for patients with spinal cord injury or very young patients who require a light chair offering maximum autonomy by blocking the anatomical functions of the trunk and arms to a minimum. These chairs normally use motors to facilitate the effort of the user (Batec handbike type).
 • Passive chairs, which include chairs of a more geriatric type for people with reduced mobility, and in which comfort is preferred to lightness.
 • Folding steel or aluminium walking chairs which are relatively light and make it easy to move about. Tilting indoor chairs in which positioning with trunk supports, abductor wedges and anti-bedsore materials facilitate the lives of patients with neurological diseases and patients of advanced age, who spend many hours in a sitting position.

These different types of chairs make it vital to obtain our advice when choosing the chair and the accessories which you will need.

 • Paediatric chairs for children who need walking and/or active chairs from an early age require our imagination and knowledge so that the children feel happy in their chairs. Colours and happiness, together with functionality, are our goal.

Electric standing chairs

03

Swing chair with auxiliary motor

Positioning

Rampas de aluminio ligeras y plegables

Lightweight and folding
aluminium ramps

Sillas de ruedas auto-propulsables y plegables

Self-propelled
and folding wheelchairs

Bastón de aluminio con puño blando

Aluminium walking-stick
with soft anatomical grip
which adapts to palm of the hand

Active chairs with titanium,
aluminum and carbon chassis

Sports orthoses

Sports orthoses, healthy habits and more sport require preventive medicine to avoid injuries.

This line of sports orthoses with breathable, ergonomic materials which in some cases are suitable for the practice of water sports, make sports orthopaedics an indispensable product line in our centres.

In our orthopaedic aids shops you can also find compression socks to improve blood supply to the muscular structure, tennis elbow pads, back braces which improve the position of the spine, ankle supports to avoid sprains, and a wide range of very different kneepads depending on the pathology of this joint.

In order to obtain the sports orthosis which is the most effective for you when practising your sport it is very important to have the origin of your ailment detected by a healthcare professional.

Adjustable flexion knee brace

Lumbar brace

Patellar centering knee brace

Exos splint

Aids for daily living

Aids for daily life, necessary for the population with little autonomy. These aids are also required after a surgery or in acute phase to facilitate daily hygiene and housekeeping tasks. As we have a very extensive catalogue, the advice and guidance of our specialists is essential to find the most suitable solution.

These devices may be necessary especially for cleanliness, but also for mobility within the home and to minimise the architectural barriers which make mobility difficult, for example, the bathtub, a metal section of a bath screen or a slippery floor.

The orientation of our professionals according to your needs and the limitations of the room will make your hygiene habits easier and more comfortable. We have a wide range of electric beds and anti-bedsore material for patients who have to go through extended periods of recumbency, as well as mobility aids for use inside and outside their homes.

We have a wide range of utensils for performing everyday tasks such as cooking, eating and dressing… any barrier can be overcome…

• Bathing • Resting • Fastening • Patient lifts

Shower chair with U-shaped
seat for intimate, hygiene.

Cama geriátrica ajustable

Adjustable geriatric bed.
Adjustable geriatric bed. comfort
for patient and caregiver.

Incorporador de cama regulable

Adjustable bed
pole hoist.

Incorporador de espalda regulable

Adjustable backrest
hoiste.

Alzador para WC

WC lift,
WC lift, does not require any
kind of work.

Cono elevador de cama

Bed lift,
Bed lift for easy access.

Cinturón de sujeción con cierre magnético

Fastening belt with
magnetic closure to
prevent falls and injuries.

Bidet acoplable

Universal bidet directly
attachable to the WC.

Electromedicine

Electromedicine, the sector of rehabilitation doctors and physiotherapists, originally for pain therapies, has led to treatments for athletes and aestheticians. The increasing number of queries about the electromedical equipment, as well as the referral of patients by healthcare teams, result in our placing the following equipment at your disposal: TENS for pain, EMS for muscle stimulation and the preventive treatment of injuries, MAGNETOTHERAPY, for algia and inflammation in soft or skeletal parts.

You will find all of them for sale and/or rental in our centres, as well as post-surgery equipment that activates the movement of the knee joint, such as our ARTROMOT. In case of pelvic floor rehabilitation, you can find vaginal and anal probes for rehabilitation with your physiotherapist. Information about other therapies, such as diathermy, can be consulted in our orthopaedic centres.

Medestec Model MP 50

Artromot K-1

C-5923-3_2_W_1024x1024

VitalStim Plus

Magnetobox

Orthopaedic products

Orthopaedics has evolved into distinct product lines: orthoses and prostheses.

Our health centres require electromedicine, walking aids, bathroom accessories and a wide range of products built by orthopaedics manufacturers which are then customised by our professionals. Although it is not a custom-made product, an orthoprosthetic technician is still required for adaptations and to advise the patient.

Electromedicine, the sector of rehabilitation doctors and physiotherapists, originally for pain therapies, has led to treatments for athletes and aestheticians. The increasing number of queries about the electromedical equipment, as well as the referral of patients by healthcare teams, result in our placing the following equipment at your disposal.

Another area of consultation in orthopaedic aid centres is that of sports orthoses. Healthy habits and more sport require preventive medicine to avoid injuries. This line of sports orthoses with breathable, ergonomic materials which in some cases are suitable for the practice of water sports, make sports orthopaedics an indispensable product line in our centres.

Mobility is a growing product line, and Grup Ortopèdic XXI has implemented a new technical service to adapt to this ever-changing market. From the active mobility of the patient with an injured spinal cord, to the seating of the geriatric patient, not to mention sporting or paediatric mobility ‒ all these require constant updating by our orthoprosthetic technicians, mechanics and electronic engineers. Our electric chairs with new systems of control by ‘apps’, and specific adaptations for each patient, whether paediatric, adult or geriatric, make the MOBILITY line one of the most important in our company.

Aids for daily life, necessary for the population with little autonomy. These aids are also required after a surgery or in acute phase to facilitate daily hygiene and housekeeping tasks. As we have a very extensive catalogue, the advice and guidance of our specialists is essential to find the most suitable solution.

The compressive therapy line is constantly evolving, as is orthopaedics. That is why specialists from different teams ‒ doctors, physiotherapists, orthoprosthetic technicians and occupational therapists ‒ work together for these patients with different etiologies. Patients suffering from vascular or lymphatic pathologies, serious burns, ulcers… require very different compressive therapies. The team that will look after these patients, together with the appropriate garments, will make the pressure therapy successful.

Electromedicine

Electromedicine, the sector of rehabilitation doctors and physiotherapists, originally for pain therapies, has led to treatments for athletes and aestheticians. The increasing number of queries about the electromedical equipment, as well as the referral of patients by healthcare teams, result in our placing the following equipment at your disposal.

Aids for everyday life

A range of products aimed primarily at the elderly, who, due to injuries or simply the passage of time, require some form of assistance or reinforcement to perform their everyday tasks.

Sports orthoses

Sports orthoses adapted to the patient to allow them to continue enjoying their favourite sports. From elbow pads to wrist guards or knee pads… these are the products you need to continue your sporting pursuits.

Mobility and walking aids

Devices that provide additional support between the body and the ground when walking. Their purpose is to facilitate the movement and mobility of elderly or injured patients.

Pressotherapy

Lymphoedema is the swelling of the soft tissues that are directly beneath the skin. Lymphoedema occurs when the lymphatic system is unable to drain lymph (fluid from tissues). The accumulation of excess water and proteins in the tissues leads to swelling.

Orthotics

Custom orthotics and prosthetics require qualified professionals capable of manufacturing and adapting orthopaedic articles to the needs of the patient, ensuring comfort and functionality without forgetting the final aesthetic appearance.

So the process inevitably begins with a brief interview with the orthopaedic technician, who will ask the patient about his or her condition and gather all the information which may help. In order to produce final product, measurements and photographs of the affected area are usually taken and moulds are made before the final device is manufactured.

In addition, it is a good time for the patient to express their doubts or expectations in such a way that the technician has as much information as possible to assess and estimate their needs.

Upper orthosis

The prescriptions for custom upper limb orthoses usually have different aetiologies: those of post-surgical patients, patients with neurological problems, post-stroke patients, paediatric patients in rehabilitation… which need measurements and individual adaptations.

In addition to their functional efficiency, the aesthetics of these orthoses are very important, especially in the paediatric orthoses. Their bright and cheerful colours make the orthosis part of the patient.

Arm immobiliser

Arm and shoulder immobiliser

Wrist immobiliser

Trunk orthosis

Trunk orthoses are divided into:

Back lumbosacral orthoses, better known as girdles or corsets, can be made to measure or we can adapt standardised sizes to the measurements of the patient. Most of them are a conservative treatment for patients with lumbago, and in some cases they are prescribed for the immobilisation of fractures of dorsal, lumbar, or sacral vertebrae.

Scoliosis corsets, Chenôu, providence corsets… corsets that are mainly used for growing girl patients.

Measurements are necessary for these patients, together with the scoliogram or X-ray ordered by the prescribing doctor.

A follow-up visit is necessary every six months to assess the development and growth of the patient.

We aim to customise and provide a colourful touch to our second-skin corsets.

In the case of a fracture, we may need to produce a body-jacket corset, made of plaster with a zip or of thermoplastic material, made to measure for the patient.

Acute-treatment corsets:

Spinomed Active

Spinomed Active for cholestomy

Corset for scoliosis

Corset for Chenôu type scoliosis

Lower orthosis

The group is made up of three very different segments:

Ankle joint: immobilising orthoses are used for sprained ankles or fractures of the talocrural region, and active orthoses for the post-traumatic rehabilitation of the joint. Plantar orthoses (ankle foot splints) which help patients with limited dorsal flexion and gait problems can also be included in this group.

Knee joint: an area of the lower limb with a large number of injuries, sprains or ligament fractures, plateau fractures… These orthoses play a passive role in immobilisation after a fracture or operation… or an active role when the joint’s functioning has to be restored. There is a great diversity of materials and designs specific to each pathology.

Hip joint: the great majority are degenerative lesions due to age, and require passive orthoses to maintain an abduction position after hip replacement surgery or for prevention in patients with a predisposition to hip luxation lesions.

Articulated dafo made to measure

Bilateral custom thermoplastic bitutor

Costum Dafo

Dafo with special shoe for Dafo

Custom orthopaedic footwear

Custom footwear is one of our most craftsmanlike facets. It is useful for treating severe foot deformities that require measurements and different tests carried out by our orthoprosthetic technicians until a satisfactory and functional final product for the patient is produced. Aesthetics and good taste when advising on different types of leather and the models best adapted to each anatomy of the foot make our craft shoemaking workshop one of the most important in the sector. Patients with diagnoses such as poliomyelitis, Charcot or leg length differences due to different aetiologies trust in our criteria and advice to obtain safe, efficient daily strolling with an attractive image.

We also have a wide range of standard footwear to be adapted for milder pathologies, but not those of lower incidence among our patients. Specific footwear for patients with osteoarthritis or slight or severe deformities such as hammertoes, claw toes, bunions, diabetic feet, insoles, ingrown toenails, amputated toes, clubfoot, leg length differences… all of these need special footwear which on many occasions must have insoles or elevator complements.

 • Moccasins for gentlemen.
 • Women’s footwear.
 • Sanitary footwear.
 • Shoes with thermoplastic interior.
 • Rubber footwear for children.
 • Children’s footwear.

Custom boots with interior elevation for polio foot.

Custom boot with external elevation to compensate for leg length differences

Custom boot with elevation and interior wedge for clubfoot

Manufacture of custom insoles

The manufacture of plantar orthoses is in high demand in our orthopaedics, as are partial foot prostheses for patients with foot amputations. Our measurement techniques using scanners and moulds, together with footprint studies, make our partial prosthesis-insoles a highly successful product in our company.

We use the lightest and most resistant materials: carbon fibre, resins and polyurethane, EVA, etc., which provide greater comfort underfoot and release the areas for treatment in the event of ulcers and aches.

Toma de medidas para la plantilla
Calculo de medidas para las plantillas en un ordenador
Ajustes de la plantilla

Prosthetics

Our production facility has been a pioneer in prosthetics for more than 30 years, and we manufacture all types of custom prostheses.

 • Lower limb prosthesis.
 • Upper limb prosthesis.

Advanced measuring systems, adapted to new technologies, make our patients trust in our work every day. When necessary our technicians make home visits to take patients’ measurements, and then work with occupational therapists for their subsequent rehabilitation.

Commitment and multidisciplinary attention to make a good custom prosthesis.

Our products are supplied by the main prosthetic distributors, and their guarantee is our guarantee of success with the patient.

Prótesis femoral provisional

Temporary femoral prosthesis.

Prótesis tibiales

Tibial prosthesis with silicone socket.

Prótesis de brazo

Arm prosthesis

Encaje femoral SOFT

Transfemoral socket (SOFT)

Our Workshop

The orthopaedic production facility is the heart of our company, where we create and produce our custom-made devices for patients. It is the engine, where the product is designed, manufactured, and checked for delivering with the highest possible quality.

In this manufacturing process, the leading figure of a good orthopaedic technician is indispensable, someone who knows how to sensitively understand the requirements of our patient. The technician must combine the keys to our custom manufacturing process with a high level of expertise, craftsmanship and a love for a job that is well done.

So many years of trust from our patients have transformed our production facility into one of the most nationally renowned, and we are obviously proud and very encouraged to continue with this work. Thank you all.

We are licensed to manufacture and produce: Orthotics, Prosthetics, Adaptations for wheelchairs, Custom footwear, Custom insoles and Compressive therapies.

Custom orthopaedics

Custom orthotics and prosthetics require qualified professionals capable of manufacturing and adapting orthopaedic devices to the needs of the patient, ensuring their comfort and functionality without forgetting the final aesthetic appearance.

This makes it inevitable that the process begins with a brief interview with the orthopaedic technician, who will ask the patient about his or her condition and gather all the information which may help. Normally, measurements are taken, moulds are made for the manufacture of the final device, or photographs are taken of the affected area.

In addition, it is a good time for the patient to express their doubts or expectations in such a way that the technician has as much information as possible to assess and estimate the patient’s needs.

Ortopedia Bertran
Ortopedia a medida
Ortopedia a medida

Manufacturing

With the information obtained in the previous phase, the technicians will already be in a position to manufacture the device. The production facility will decide which techniques and materials are the most recommended, paying special attention to the adaptability, lightness and durability of the product.

Personal trabajando en el taller
Personal trabajando en una prótesis
Trabajando en una prótesis a medida

The product

The orthoprosthetic technician validates the final product. Grup Ortopèdic XXI will be at the patient’s disposal during the period of adaptation of the product to solve doubts, or to give the necessary support for the correct use and maintenance of the delivered device.

Protesis
Protesis
Taller ortopedia

Orthotics

Lower, upper limb and trunk orthotics

During this stage, the different pathologies and segments to work on are perfectly detected:

 • Children: we work with DAFO orthotics, custom corsets for scoliosis and adaptations for all types of chairs.
q15

Prosthetics

Our workshop has been a pioneer in prosthetics for more than 30 years, and we manufacture all types of custom prostheses.

 • Lower limb prosthesis.
 • Upper limb prosthesis.

Advanced measurement systems, adapted to new technologies, make our patients rely on…

Adaptación de una silla de ruedas

Wheelchair adaptation production facility

In our facilities, we have the necessary staff resources to adapt your chair for both paediatric and adult patients.

Custom seats for patients with scoliosis who need a seating system with support elements in areas of the spine, as well as patients with spinal-cord injuries whose daily activity sets our sights as high as possible in order to meet their requests to adapt their needs to daily life…

Programa de ordenador para ajustes de plantillas a medidas

Manufacture of custom insoles

We manufacture a lot of plantar orthoses for our orthopaedic aids shops as well as partial foot prostheses for patients with foot amputations.

Our measurement techniques using scanners and moulds, together with footprint studies, make our partial prosthesis-insoles a highly successful product in our company.

Orthopaedic footwear

Custom footwear is one of our most craftsmanlike facets, treating serious foot deformities that require measurements and different tests carried out by our orthoprosthetic technicians until a satisfactory and functional final product for the patient is produced. Aesthetics and good taste when advising on the different types of leather and the models best adapted to each anatomy of the foot make our craft shoemaking workshop one of the most important in the sector.

Ortopedia XXI
Sant Boi

C/ Frederic Mompou 2 (Head Quarters)

Phone + 34 93 6614322

Fax. + 34 93 6302749

 

Monday to Friday:

9.30 a.m. to 1.30 p.m.

Ortopedia XXI
Sant Boi

C/ Frederic Mompou 27,

08830 Sant Boi de Llobregat

(Opposite the Sant Boi Hospital)

Phone + 34 93 6407787

 

Monday to Friday:

9.30 a.m. to 1.30 p.m.

Ortopedia XXI
Sant Jaume

Pl. Bernat II, 10-16 bajos

08370 Calella

(Opposite the Calella Hospital)

Phone + 34 93 7697668

Fax. + 34 93 7697668

 

Monday to Friday:

9.30 a.m. to 1.30 p.m.

Ortopedia XXI
Mataró

Av. Gatassa, 22 bajos

08303 Mataró

Phone + 34 93 7579081

Fax. + 34 93 7579081

 

Monday to Friday:

9.30 a.m. to 1.30 p.m.

The production facility

The heart of our orthopaedics. The space where we create and produce our custom-made devices for the patients.

Read more

Products

We have a wide catalogue of products of the best brands, in order to meet the needs of each person.

Read More

Mobility

We have created a new technical service to adapt to the development of products. We have the ideal chair for each patient’s pathology.

Read more

Grup Ortopèdic XXI

About us

Grup ortopèdic XXI, S.L. was founded in 2001.

This will be the second stage of the company, which we have arranged so as to combine the different orthopaedics and the custom-production facility.

Grup ortopèdic XXI has its own production facility which retains the name of its founder, Francisco Bertran Herrer, and its technical orthopaedics which have been serving our patients since 1978.

Grup ortopèdic XXI would not exist without mentioning Pepa Segarra, pharmacist, orthopaedic spokesperson for more than 20 years at the Pharmaceutical College of Barcelona, and chairperson and founder of the Spanish Federation of Orthopaedic Technicians (FETOR). She began the first orthopaedics which today are part of our company, and the good work with patients which we are continuing today with the same efforts as hers. Her greatest work was teaching orthopaedics to future generations, dignifying the profession of orthopaedic technician, her commitment and a job well done.

Our roots form what we are now, and a new on-line orthopaedic aids shop is added to our six orthopaedic aids shops and production facility.

Trust

Comprehensive service

Innovations, news and more

Our blog entries

Commitment

Our professional team

contact

info@ortopedia21.com

Contact Us

Address

Carrer de Frederic Mompou 2,
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Stores

Phone

936 364 614 – 660 938 256

Call Us

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES
A causa de l’entrada en vigor de la referent modificació de la “Llei de Serveis de la Societat de la Informació” (LSSICE)
establerta pel Reial Decret 13/2012, és d’obligació obtenir el consentiment exprés de l’usuari de totes les pàgines web que
utilitzen cookies prescindibles, abans que aquest navegui per elles.

QUÈ SÓN LES COOKIES?
Les cookies i altres tecnologies similars tals com a local shared objects, flash cookies o píxels, són eines emprades pels
servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un correcte
funcionament del lloc.

Mitjançant l’ús d’aquests dispositius es permet al servidor web recordar algunes dades concernents a l’usuari, com les
seves preferències per a la visualització de les pàgines d’aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més li
interessen, etc.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES
Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies
d’analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del
lloc web o la prestació de serveis expressament demanats per l’usuari.

QUIN TIPUS DE COOKIES HI HAN?
Sobre els tipus de galetes, hi ha cinc grans grups:
· Cookies analítiques: recullen informació de l’ús que es realitza del lloc web.
· Cookies socials: són aquelles necessàries per a xarxes socials externes.
· Cookies d’afiliats: permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les que el lloc web
estableix un contracte d‘afiliació (empreses d’afiliació).
· Cookies de publicitat i comportament: recullen informació sobre les preferències i eleccions personals de
l’usuari (retargeting).
· Cookies tècniques i funcionals: són les estrictament necessàries per a l’ús del lloc web i per a la prestació del
servei contractat.

COOKIES QUE UTILITZEM EN EL NOSTRE ESPAI WEB
Llistar els noms de les cookies i les seves funcions, per exemple:

· PHPSESSID: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l’identificador de la sessió. S’elimina en tancar
el navegador.
· _lang: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l’idioma de la sessió. S’elimina en tancar el
navegador.
· ac_cookies: cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s’ha acceptat la instal·lació de
cookies. Caduca en 1 any des de l’última actualització.
· _ga: cookie de Google Analytics Universal que habilita la funció de control de visites úniques. La primera
vegada que un usuari entri al lloc web a través d’un navegador s’instal·larà aquesta galeta. Quan aquest usuari
torni a entrar a la web amb el mateix navegador, la galeta considerarà que és el mateix usuari. Només en el cas
que l’usuari canviï de navegador, es considerarà un altre usuari. Caduca als 2 anys des de l’última actualització.
· _gat: Aquesta cookie s’associa amb Google Analytics Universal. S’utilitza per limitar la velocitat de petició – la
limitació de la recollida de dades en els llocs d’alt trànsit. Caduca als 10 minuts.
· _utma: cookie de Google Analytics que registra la data de la primera i última vegada que l’usuari va vestir el
lloc web. Caduca als 2 anys des de l’última actualització.
· _utmb: cookie de Google Analytics que registra l’hora d’arribada a la pàgina web. Caduca als 30 minuts des de
l’última actualització.
· _utmc: cookie de Google Analytics utilitzada per a la interoperabilitat amb el codi de seguiment urchin.js.
S’elimina en tancar el navegador.
· _utmt: cookie de Google Analytics utilitzada per a processar el tipus de sol·licitud demanada per l’usuari.
Caduca en finalitzar la sessió.

·_utmv: cookie de Google Analytics utilitzada per a segmentar dades demogràfiques. Caduca en finalitzar la sessió.
· _utmz: cookie de Google Analytics que emmagatzema la font de trànsit o una campanya per explicar com
l’usuari va arribar al lloc web. Caduca als 6 mesos des de l’última actualització.

REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT PER INSTAL·LAR COOKIES
COM ELIMINAR LES COOKIES DEL NAVEGADOR

Chrome
1. Seleccioneu la icona d’Eines
2. Feu clic a Configuració.
3. Fes clic a Mostra Opcions Avançades.
4. A la secció “Privadesa” feu clic a Configuració de contingut.
• Suprimeix les galetes: Fes clic a Totes les galetes i dades del lloc …
• No permetre que s’emmagatzemin cookies.
5. Fes clic a Elimina les dades de navegació (buidar la Memòria cau).
6. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Chrome premi aquí:
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versió 11
1. Selecciona Eines | Opcions d’Internet.
2. Fes clic a la pestanya General.
3. A la secció “Historial de navegació”, feu clic a Suprimeix l’historial d’exploració al sortir.
4. Seleccionar Eliminar arxius.
5. Seleccionar Suprimeix les galetes.
6. Feu clic a Suprimeix.
7. Fes clic a D’acord.
8. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Internet Explorer premi aquí:
http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox. Versió 18
1. Selecciona Firefox | Historial | Neteja l’historial recent.
2. Al costat de “Detalls”, fes clic a la fletxa cap avall.
3. Selecciona les següents caselles de verificació: galetes, Memòria cau, Inicis de sessió actius
4. Usant el “Període de temps per esborrar” al menú desplegable, selecciona Tot.
5. Feu clic a Neteja ara.
6. Tanca i reinicia el navegador.

Pot acceptar o rebutjar les galetes individualment en les Preferències de Firefox, a la secció Historial disponible a Eines>
Opcions> Privadesa.

Per a més informació sobre Mozilla Firefox premi aquí:
https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versió 5.1
1. Seleccioneu la icona de Safari / Edita | Restaura Safari.
2. Selecciona les següents caselles de verificació: Esborrar l’historial, Eliminar totes les dades de lloc web
3. Fes clic a Restablir.
4. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Safari premi aquí:
http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera
Opcions – Avançat – Galetes.
Les opcions de cookies controlen la manera en què Opera els maneja i per tant la seva acceptació o rebuig.

Per a més informació sobre Òpera premi aquí:
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Altres navegadors
Consulteu la documentació del navegador que tingui instal·lat.

Adreça:

Carrer de Frederic Mompou, 27
08830 Sant Boi de Llobregat,
(Barcelona).

Telèfon:

936 407 787 /   689 687 881

E-mail:

info@ortopedia21.com

Protesis

El nostre taller és pioner en pròtesis des de fa més de 30 anys i fabriquem tot tipus de pròtesis a mida

 • Pròtesis de membre inferior.
 • Pròtesis membre superior.

 

Sistemes avançats de presa de mesures adaptats a les noves tecnologies, fan que els nostres pacients confiïn dia a dia en la nostra tasca. Els nostres tècnics en casos de necessitat, es desplacen al domicili o instal·lacions per a la prendre les mesures de prova i posteriorment treballar amb els terapeutes ocupacionals per a la següent rehabilitació del pacient.

Compromís, atenció pluridisciplinar, per fer una bona pròtesi a mida.

Els principals distribuïdors de protèsica ens distribueixen els seus productes, i la seva garantia és la nostra garantia final amb el pacient.

Prótesis femoral provisional

Pròtesis femoral provisional.

Prótesis tibiales

Pròtesis tibial
amb encaix de silicona.

Prótesis de brazo

Pròtesis de braç mioelèctrica.

Encaje femoral SOFT

Encaix femoral SOFT.

Taller de reparació i adaptació de cadires manuals i elèctriques

A les nostres instal·lacions, disposem del personal necessari per adaptar la seva cadira, tant en pacients pediàtrics com adults.

Seients a mida per a pacients amb escoliosi que necessiten un sedestació amb elements de suport en zones de la columna vertebral, així com pacients amb lesió medul·lar, que amb la seva activitat diària ens posen cada dia el llistó més alt amb les seves demandes per adaptar les seves necessitats a la vida diària.

Disposem de servei de recollida de cadires a domicili en cas de reparació, recanvi de bateries i servei de posada a punt.

Taller de adaptaciones para sillas de ruedas
Taller de adaptaciones para sillas de ruedas
Taller de adaptaciones para sillas de ruedas
05
04
06

Fabricació de plantilles a mida

La fabricació de ortesis plantars és de gran demanda a les nostres ortopèdies, així com pròtesis parcials de peu per pacient amb amputacions del peu. Les nostres tècniques de presa de mesures sota scanner i motlles, conjuntament amb estudis de la trepitjada, fa de les nostres plantilles-pròtesis parcials, un producte de gran èxit en la nostra empresa.

Utilitzem els materials més lleugers i resistents; fibra de carboni, resines i poliuretà, E.V.A …. aquests donen més confort a la trepitjada i alliberen les zones a tractar en cas d’úlceres i àlgies.

Toma de medidas para la plantilla
Calculo de medidas para las plantillas en un ordenador
Ajustes de la plantilla

Calçat ortopèdic a mida

El calçat a mida és una de les nostres facetes més artesanes. Peus amb deformitats importants que necessiten presa de mides i diferents proves amb els nostres tècnics ortoprotèsics fins a realitzar un producte final satisfactori per al pacient i funcional. L’estètica i gust a en el moment d’aconsellar diferents tipus de pells i models més adaptables a cada anatomia del peu, fa del nostre taller de calçat artesanal uns dels més importants del sector. Pacients amb diagnóticos com poliomielitis, Charcot o dismetries per etiologies diferents confien del nostre criteri i consell per obtenir una deambulació diària segura, eficaç i amb imatge atractiva.

També disposem d’una àmplia gamma de calçat estàndard per ser adaptat a patologies més lleus però no de menys incidència en els nostres pacients. Calçat específic per a pacients amb artrosi o deformitats lleus o severes com dits martell, en urpa, galindons, peus diabètics, plantilles, ungles encarnades, dits amputats, peus en equí, dismetries… tots ells necessiten de calçats especials que en moltes ocasions han de portar plantilles o complements d’alçada dins del calçat

Mocassí per a homes.
Calçat per a dones
Calçat sanitari.

Calçat amb interior termoplàstic.
Calçat de goma per a nens.
Calçat infantil.

Botes a mida amb alça interior per a peus amb poliomelitis

Bota a mida amb alça exterior compensadora de dismetria

Bota a mida amb alça i plataforma amb cunya interior per a peu equí

Productos ortopédicos

La ortopèdia ha evolucionat cap a famílies diferents d’ortesis i pròtesis.

La electromedicina, ajudes a la marxa, complements de bany, i una gran gamma de producte fabricat per empreses fabricants del sector, és demandat en els nostres centres sanitaris, i adaptat pels nostres professionals. Encara no sent producte a mida requereix d’un tècnic ortoprotètic per adaptació i consell al pacient.

La electromedicina, sector de metges rehabilitadors i fisioterapeutes d’origen per a teràpies del dolor ha derivat cap a tractaments per a esportistes i estètics. Les consultes sobre els equips d’electromedicina que realitzen aquestes teràpies van en augment, així com la derivació de pacients per part dels equips sanitaris fan que tinguem diferents equips a la seva disposició.

Un altre camp de consulta en els gabinets ortopèdics són les ortesis esportives, hàbits saludables i mes esport, requereixen d’un medicina preventiva per evitar lesions. Aquestes línies d’ortesis esportives amb materials transpirables, ergonòmics i en alguns casos adequats per a la pràctica d’esports aquàtics, fan de l’ortopèdia esportiva una línia de producte indispensable en els nostres centres.

La mobilitat és una família que a Grup Ortopedic XXI ha augmentat, creant un nou servei tècnic per adaptar les constants evolucions del mercat. Des de la mobilitat activa del pacient amb lesió medul·lar, a la sedestació del pacient geriàtric, sense oblidar la mobilitat esportiva, o pediàtrica, requereixen de constant actualització per part dels nostres tècnics ortoprotèsiscs, així com mecànics i enginyers electrònics. Les cadires elèctriques amb nous sistemes de control per apps, i adaptacions específiques per a cada pacient sigui pediàtric, adult o geriàtric, fa de la família MOBILITAT una de les mes importants.

Ajudes a la vida diària, són necessàries per a la població amb poca autonomia en el seu dia a dia. Després d’una cirurgia o en fase aguda també són requerides aquests ajuts que ens faciliten les tasques quotidianes de neteja i d’ordre diari. El consell dels nostres especialistes en fonamental per a l’orientació en cada cas de l’ajuda més adequada, ja que comptem amb un extensíssim catàleg.

La família de teràpia compressiva està en constant evolució, com l’ortopèdia. És per això que especialistes de diferents equips, metges, fisioterapeutes, tècnics ortoprotèsics, terapeutes ocupacionals, treballem en conjunt per a aquests pacients d’etiologies diferents. Pacients de patologia vascular, limfàtica, post-cremats, amb úlceres … requereixen de teràpia compressiva molt diferent en cada cas. L’equip a tractar aquests pacients juntament amb les peces adequades faran que la pressoteràpia obtingui l’èxit esperat.

Electromedicina

La electromedicina, sector de metges rehabilitadors i fisioterapeutes d’origen per a teràpies del dolor ha derivat cap a tractaments per a esportistes i estètics. Les consultes sobre els equips d’electromedicina que realitzen aquestes teràpies van en augment, així com la derivació de pacients per part dels equips sanitaris fan que tinguem diferents equips a la seva disposició…

Ajudes per la vida diària

Gamma de productes destinada principalment a persones d’edat avançada, que a causa de lesions o al pas del temps requereixen d’algun tipus d’ajuda o reforç per a realitzar tasques quotidianes.

Ortesis esportives

La Ortèsica esportiva adaptada al pacient per ajudar a seguir gaudint del seu esport favorit. Des de colzeres a canelleres o genolleres… Els productes necessaris per a seguir amb la pràctica esportiva.

Mobilitat i ajudes en els desplaçaments

Són dispositius que proporcionen un suport addicional del cos a terra durant la marxa. La seva finalitat és facilitar el desplaçament i la mobilitat en pacients d’edat avançada o que hagin patit algun tipus de lesió.

Pressoteràpia

El limfedema és una inflamació de teixits tous que hi ha directament sota la pell. El limfedema apareix quan el sistema limfàtic ja no és capaç de drenar la limfa (líquid dels teixits). L’embassament d’aigua i proteïnes en els teixits provoca la inflor.

Electromedicina

L’electromedicina, sector de metges rehabilitadors i fisioterapeutes d’origen per a teràpies del dolor ha derivat cap a tractaments per a esportistes i estètics. Les consultes sobre els equips d’electromedicina que realitzen aquestes teràpies van en augment, així com la derivació de pacients per part dels equips sanitaris fan que tinguem diferents equips a la seva disposició: TENS per al dolor, EMS per a l’estimulació muscular i tractament preventiu de lesions, MAGNETOTERAPIA, per àlgies i inflamacions en parts toves o esquelètiques.

Tots ells els trobaràs de venda i / o lloguer als nostres centres així com equips post-cirurgia que activen el moviment de l’articulació dels genolls, com el nostre ARTROMOT. En cas de rehabilitació del sòl pèlvic, poden trobar sondes vaginals i anals per a la rehabilitació amb el seu fisioterapeuta. Informació sobre altres teràpies com diatèrmia, poden ser de consulta en nuestroa gabinets ortopèdics.

Model MP 50 de Medestec

Artromot K-1

C-5923-3_2_W_1024x1024

VitalStim Plus

Magnetobox

Ajudes per a la vida diària

Ajudes per a la vida diària, són necessàries per a la població amb poca autonomia en la vida diària. Després d’una cirurgia o en fase aguda també són requerides aquests ajuts que ens faciliten les tasques quotidianes de neteja i d’ordre diari. El consell dels nostres especialistes en fonamental per a l’orientació en cada cas de l’ajuda més adequada, ja que comptem amb un extensíssim catàleg.

Aquests ajuts poden ser necessàries especialment per a la neteja, però també per a la mobilitat dins el Domicili i minimitzar les barreres arquitectòniques que ens dificulten aquestes feines. Per exemple la banyera, un perfil metàl·lic d’una mampara o un terreny relliscós.

L’orientació dels nostres professionals en funció de les seves necessitats i limitacions de l’estada, faran que els seus hàbits d’higiene es facilitin i els pugui realitzar de la forma més còmoda possible. Disposem d’una àmplia gamma de llits elèctrics i material antiescares per a pacients amb llargs períodes en decúbit, així com ajudes a la mobilitat dins i fora de casa.

Àmplia gamma d’estris per realitzar tasques quotidianes, com cuinar, menjar o vestir-se… qualsevol barrera pot ser superada…

• Bany • Descans • Subjecció • Grues

Cadira de dutxa amb seient
en forma d’U, per facilitar
la higiene íntima.

Cama geriátrica ajustable

Llit geriatric ajustable,
comditat pel pacient
i el cuidador.

Incorporador de cama regulable

Incorporador de llit
regulable.

Incorporador de espalda regulable

Incorporador d’espatlla
regulable.

Alzador para WC

Alçador per WC,
no requereix cap
tipus d’obra.

Cono elevador de cama

Con elevador de llit,
per facilitar l’accés.

Cinturón de sujeción con cierre magnético

Cinturó de subjecció
amb tancament magnètic, per
evitar caigudes i lesions.

Bidet acoplable

Bidet universal aclopable
directament sobre el WC.

Ortesis esportives

Ortesi esportives, hàbits saludables i més esport, requereixen d’un medicina preventiva per evitar lesions. Aquestes línies d’ortesis esportives amb materials transpirables, ergonòmics i en alguns casos adequats per a la pràctica d’esports aquàtics, fan de l’ortopèdia esportiva una línia de producte indispensable en els nostres centres.

Mitjons de compressió per millorar aportació sanguínia a la nostra estructura muscular, les colzeres del tennista, samarretes descifosantes que milloren la posició de la nostra columna, turmelleres per evitar esquinços, i una àmplia gamma de genolleres molt diferents en funció de la patologia d’aquesta articulació, podran trobar-les en els nostres establiments ortopèdics.

És molt important l’assessorament d’un professional en salut, previ diagnòstic de la seva possible malaltia, per obtenir la ortesis esportiva més eficaç per a vostè i segons l’esport que practiqui.

Genollera de flexoextensió graduable

Lumbostato

Genollera de centratge rotular

Fèrula Exos

Mobilitat i ajudes en els desplaçaments

La mobilitat és una família que Grup Ortopedic XXI, ha augmentat i ha creat un nou servei tècnic per adaptar les constants evolucions del mercat. Des de la mobilitat activa del pacient amb lesió medul·lar, a la sedestació del pacient geriàtric, sense oblidar la mobilitat esportiva, o pediàtrica, requereixen de constant actualització per part dels nostres tècnics ortoprotésiscos, així com mecànics i enginyers electrònics. Les cadires elèctriques amb nous sistemes de control per apps, i adaptacions específiques per a cada pacient sigui pediàtric, adult o geriàtric, fa de la família MOBILITAT sigui una de les mes importants.

Cadires de rodes és un concepte amplíssim que hauríem desglossar: Cadires actives, majoritàriament per a pacients amb lesió medul·lar o molt joves, que requereixen d’una cadira lleugera que ofereixi màxima autonomia al pacient i que bloquegin al mínim les funcions anatòmiques de tronc i braços. En aquestes cadires és freqüent l’adaptar motors per facilitar l’esforç de l’usuari, tipus batec.

Cadires passives, englobaria cadires de tipus mes geriàtric amb mobilitat mes reduïda, i que prima el confort enfront de la lleugeressa.

Podem trobar cadires de passeig relativament lleugeres d’acer o alumini, que ens faciliten un desplaçament, totes elles plegables. Cadires d’interior amb basculació on el posicionament amb suports de tronc, tacs abductors i materials antiesaras faciliten la vida a pacient amb malalties neurològiques o d’edat avançada, que està moltes hores en sedestació.

Aquesta divisió cada vegada menys definida, fa de la nostra tasca d’assessorament una funció vital per a l’elecció correcta i els accessoris que precisarà.

Cadires pediàtriques, per a nens / es que necessiten des de molt jove cadires de passeig i / o actives demanen la nostra imaginació i coneixement per se sentin feliços en les seves cadires. Colors i alegria juntament amb funcionalitat serà el nostre objectiu.

Cadires elèctriques
de Bipedestació

Cadires actives con xassís de titani,
alumini i carboni

Posicionament

Rampas de aluminio ligeras y plegables

Rampa d’alumini
lleugera i plegable

Sillas de ruedas auto-propulsables y plegables

Cadira de rodes
auto-propulsables
i plegables

Bastón de aluminio con puño blando

Bastó d’alumini amb puny
tou anatòmic que
s’adapta al palmell de la mà

03

Cadira basculant amb motor auxiliar

Pressoteràpia

La família de teràpia compressiva està en constant evolució, com l’ortopèdia. És per això que especialistes de diferents equips, metges, fisioterapeutes, tècnics ortoprotèsics, terapeutes ocupacionals, treballem en conjunt per a aquests pacients d’etiologies diferents. Pacients de patologia vascular, limfàtica, post-cremats, amb úlceres… requereixen de teràpia compressiva molt diferent en cada cas. L’equip a tractar aquests pacients juntament amb les peces adequades faran que la pressoteràpia obtingui l’èxit esperat.

Els teixits compressius són específics per a cada patologia, així utilitzem peces de teixit circular per tractar les d’origen venós, i el teixit pla amb baixa elasticitat per les d’origen limfàtic, aquestes peces, normalment fabricades a mida.

L’equip de rehabilitació i fisioteràpia, indicaran al pacient amb limfoedema que es dirigeixi a un tècnic ortopèdic i prengui les mesures en el moment adequat així obtindrà la peça en acabar les seves sessions de fisioteràpia.

Teixits de baixa elasticitat per queloides, cicatrius hipertròfiques que es desenvolupen en l’epiteli, seran normalment peces de confecció a mesura que s’utilitzaran el màxim d’hores possibles per millorar l’aspecte de la ferida.

Actualment els equips d’infermeria, tracten les seves úlceres amb teràpia compressiva, sempre que sigui possible i quan un origen venós pugui ser una de les causes… aquest camp està sent de gran èxit.

Disposem d’una àmplia gamma de mitjons i mitges per evitar edemes lleus i trombosi post-quirúrgiques, així com mitjons travel, per evitar trobosis en viatges llargs amb avió.

Manga con costura a medida

Màniga amb costura
a mida.

Media utilizada para linfedemas

Mitges utilizades per limfedemes
i lipoedemes, així com per
compressió de cicatrius.

Compresión de tórax

Compressió de tòrax.

07

Circaid

01

Màniga a mida

Servei Tècnic

El nostre equip tècnic, amb més de 20 anys d’experiència en el sector, l’atendrà en cadascuna de les nostres ortopèdies de forma personalitzada i amb les màximes garanties. Tècnics Ortoprotèsics i enginyers-mecànics atendran amb la màxima rapidesa les seves demandes.

El nostre taller de reparació i adaptació de cadires disposa d’un ampli catàleg d’oportunitats que vostè pot visitar a les nostres instal·lacions o al nostre web.

Disposem de servei de substitució en cas que ho necessiti i servei a domicili, de dilluns a divendres, per repaciones urgents a la zona geogràfica de les nostres instal·lacions.

Realitzem test de les seves bateries amb l’informe oportú, i canvi d’aquestes al moment. La preparació de la seva cadira es realitza en el temps més ràpid possible, així com una neteja profunda que deixarà la seva cadira i / o scotter com nou.

Taller
Novetats, notícies i més

Blog

Informació sobre patologies, novetats y més informació interesant sobre el món de la ortopèdia.

Responsable del Tractament
L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL
NIF: B62509054
Domicili: C/ Díez de la Fuente, 21-23 – 2º 1ª 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
Direcció de correu electrònic: crisbertran@gruporto21.com
Web: www.gruporto21.com
Telèfon: 93.636.46.14
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 33965, Folio 63, Hoja B237167.

En GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractarla amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals
Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte
recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en
cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD
2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

· Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i
tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició
que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i
durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella
d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en
qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

·Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu
consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima
de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en
acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud
del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

· Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les
conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei
amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el
consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que
això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals
Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o a aquells prestadors
vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.
No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d’obtenir el
seu consentiment.

Actualització de dades
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna
modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la
situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers
Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL, garanteix que ha obtingut
aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la
informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca
la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes
Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya
generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin
seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels
identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a
la seva immediata cancel·lació.

Drets dels interessats
Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals
objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió
quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament
de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de
les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les
seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres C/ Díez de la Fuente, 21-23 2º 1ª – 08950
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona). Email: lopd@gruporto21.com

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a
www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d’edat
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant
prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha
proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en
qualsevol cas dirigir-se a GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que
s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes Socials
L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es
regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de
la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de
privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que
vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de Cookies
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web.
Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari
o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a
reconèixer a l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de
navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Data d’Actualització: 17/10/2019

Terapia compresiva

Desde siempre, la terapia compresiva ha sido relacionada con problemas de circulación, pero actualmente podemos decir que tiene muchas más aplicaciones.

Las prendas de compresión se utilizan para; Tratamientos para varices, linfoedemas, ulceras, heridas, post-cirugía, estética, lesiones por quemaduras (queloides), disponemos de profesionales sanitarios que realizan la toma de medidas del paciente para poder entregar el producto demandado con los requerimientos del prescriptor.

tc07

Silla Eléctrica Monza

Model: Monza, Teyder.

Preu: 650 €

La silla se encuentra en muy buenas condiciones tanto a nivel estético como de funcionamiento a nivel electromecánico. Las baterías están al 40% de su capacidad. Garantía de 3 meses, la cual no incluye golpes ni humedad en su electrónica.

Silla Monza costado
Silla Monza frente

Detalles del producto:

Apoyabrazos abatibles y con regulación en altura.
Reposapiés extraíbles y desmontables hacia el interior/exterior, pensado para ascensores o espacios muy estrechos.
Ruedas traseras de 12″, anti-vuelco de serie.
Amortiguación trasera y en las horquillas delanteras, para un mayor confort en movimiento.
Peso total: 78 kg. / Peso máximo que soporta: 136 kg.
Velocidad máxima: 6,4 km/h. / Motor: DC 24V, 180 a 630 W.
Baterías: 2 x 12V, 50 Ah.
Autonomía (en condiciones óptimas): 32 km.

Medidas:

Respaldo regulable entre 38-48 cm.

Anchura de asiento: 39 – 43 cm. o 45 cm.

Altura suelo-asiento: 51 cm. / Altura del suelo al manillar: 92 cm.

Largo del reposa-brazos: 40 cm. / Largo total: 109 cm.

Ancho plegado: 33 cm. / Ancho total: 53, 59 cm o 61 cm en función del ancho del asiento.

Andador ayudas dinámicas

Model: AD250 AD251ALU

Preu: 90 €

El Andador se encuentra en óptimas condiciones para su uso.
Incluye Kit de Ruedas de arrastre con frenado de presión.

Andador vista frontal
Andador vista superior

Detalles del producto:

Ancho: 58-60 cm.
Fondo: 62-63 cm.
Alto graduable: 80-94 cm. / 83-96 cm.
Peso: 3,7-5,6 kg.
Peso máximo: 100-150 kg.
Incluye Kit de Ruedas de arrastre con frenado de presión.

Silla de ruedas manual

Model: Breezy 300

Preu: 120 €

Silla de ruedas de ALUMINIO plegable y auto-propulsable.
La Silla se encuentra en condiciones óptimas para su utilización y se entrega puesta a punto.
Garantía de 3 meses.

Silla Breezy 300
Silla Breezy vista trasera

Detalles del producto:

Silla de ruedas de ALUMINIO plegable Breezy 300 auto-propulsable, con reposa-brazos abatibles y desmontables, reposa-piés regulables en altura y desmontables de fuera hacia dentro. Ruedas traseras auto-propulsables de 600 mm. de diámetro. La silla puede ser llevada tanto por el usuario como por el acompañante.
Peso sin reposa-piés: 11,8 Kg.
Breezy 300 es la silla de ruedas standard de aluminio más ligera de su gama.

Silla de ruedas de Acero y manual

Model: Breezy 250

Preu: 100 €

Silla de ruedas de Acero plegable auto-propulsable.
La Silla se encuentra en condiciones óptimas para su utilización y se entrega puesta a punto.
Garantía de 3 meses.

Breezy 250
Breezy 250 vista lateral

Detalles del producto:

Silla de ruedas Breezy 250 de acero, plegable auto-propulsable, sinónimo de robustez y diseño.
Breezy 250 es la silla de acero en la que puedes confiar, con el mejor servicio y una completa gama de opciones y accesorios para personalizar la silla a tus necesidades.
Rueda trasera auto-propulsable de 600 mm. de diámetro.

Silla de ruedas Unix

Model: Breezy Unix

Preu: 80 €

Silla de ruedas plegable, Sencilla y robusta.
La Silla se encuentra en condiciones óptimas para su utilización y se entrega puesta a punto.
Garantía de 3 meses.

Silla Unix
Silla Unix vista trasera

Detalles del producto:

Silla de ruedas plegable, Sencilla y robusta. Fabricada para durar, La silla de ruedas manual Breezy Unix es sinónimo de resistencia y durabilidad. Por su robusta estructura de ACERO garantiza un desempeño todo terreno en el día a día, está testada para el transporte en vehículos y homologada para usuarios de hasta 125 kg.

Silla de ruedas MEYRA

Model: Meyra Live

Preu: 100 €

Silla de ruedas plegable, sencilla y robusta.
La Silla se encuentra en condiciones óptimas para su utilización y se entrega puesta a punto.
Garantía de 3 meses.

Silla MEYRA
Silla MEYRA vista frontal

Detalles del producto:

La silla de ruedas manual MEYRA LIVE, es sinónimo de resistencia y durabilidad. Por su robusta estructura de Acero que garantiza un desempeño todo terreno en el día a día, está testada para el transporte en vehículos y homologada para usuarios de hasta 125 kg.

Adreça:

Carrer de Frederic Mompou 2,
08830 Sant Boi de Llobregat,
(Barcelona).

Telèfon:

936 364 614   /   660 938 256

E-mail:

info@ortopedia21.com

Ortesis

La Ortèsica i Protèsica a mida requereix de professionals qualificats capaços de fabricar i adaptar els articles ortopèdics a les necessitats del pacient, assegurant el seu confort i funcionalitat sense oblidar l’estètica final.

Això fa inevitable que s’iniciï el procés amb una breu entrevista amb el tècnic ortopèdic, que preguntarà al pacient sobre la seva malaltia i ha de demanar tota la informació que consideri útil. És usual que es prenguin mides, es realitzen motlles per a la fabricació del dispositiu final o es facin fotografies de la zona afectada.

A més, és un bon moment perquè el pacient exposi els seus dubtes o expectatives de tal manera que el tècnic tingui la màxima informació possible i amb tot això pugui avaluar i estimar les necessitats del pacient.

Ortesis superior

Les Ortesis de membre superior a mida, solen tenir diferents etiologies en la seva prescripció, pacients post quirúrgics, amb problemes neurològics, post-ictus, rehabilitació pediàtrica … que necessiten de preses de mides i adaptacions personalitzades.

L’estètica en aquestes ortesis, especialment les pediàtriques, són molt importants a part de ser funcionals. Els colors cridaners i alegres fan de la ortesis part del pacient.

Immobilitzador de braç

Immobilitzador de braç
i espatlla

Immobilitzador de canell

Ortesis de tronc

Les ortesis de tronc es divideixen en:

Ortesis dors lumbosacres, més conegudes com faixes o cotilles, es poden fabricar a mida o adaptar a talles estandarditzades a les mesures del pacient. Majoritàriament són un tractament conservador a lumbàlgies i en alguns casos són prescrites per a immobilitzacions de fractures de les vèrtebres dorsals, lumbars , o sacres.

Cotilles de correcció d’escoliosi, Chenou, Providence … cotilles majoritàriament per a pacients nenes en fase de creixement.

En aquests pacients, és necessària la presa de mesures i el escoliograma o radiografia del metge prescriptor.

Cal una visita de control cada 6 mesos per valorar l’evolució i el creixement del pacient.

Intentem personalitzar i donar colors a aquests cotilles que són una segona pell.

En cas de fractures, és possible que necessitem realitzar un cotilles tipus Body- Jackets, que en guix amb cremallera o en termoplàstic que es fabriquen a la mida del pacient.

Cotilles de tractament agut:

Spinomed Active

Spinomed Active per colestomía

Cotilles per escoliosis

Cotilles per escoliosis tipus Chenôu

Ortesis inferior

El grup engloba 3 segments ben diferenciats:

Articulació de turmell: S’hi apliquen Ortesis immobilitzadores per esquinços o fractures tibioperoneastragalinas i Ortesis actives per rehabilitar l’articulació post-traumatisme. També es poden incloure les Ortesis plantars que ajuden a la marxa a pacients amb flexió dorsal limitada i amb problemes a la marxa (fèrules anti equí).

Articulació de genoll: Zona de l’extremitat inferior amb gran nombre de lesions, esquinços o fractures lligamentosos, fractures d’altiplà … Aquestes Ortesis tenen un paper passiu en la immobilització després d’una fractura o postoperatori o actiu en cas d’haver de recuperar la funcionalitat de l’articulació. Existeixen gran diversitat de materials i dissenys específics per a cada patologia.

Articulació de maluc: En la seva gran majoria són lesions degeneratives per l’edat que requereixen d’Ortesis passives que mantinguin una posició en abducció post cirurgia de pròtesi de maluc o per a prevenció en pacients amb predisposició a lesions de luxació de maluc.

Dafo articulat a mida

Bitutor termoplàstic a mida bilateral

Dafo a mida

Dafo amd calçat especial per a Dafo

El nostre taller

El taller d’ortopèdia és el cor de la nostra empresa, en ell es crea i s’elabora tota la feina que realitzem a mida per al pacient. És el motor, on es dissenya, es fabrica, i es revisa el producte, per lliurar-lo amb la major qualitat possible.

En aquest procés de fabricació, és indispensable la figura d’un bon tècnic ortopèdic, que sàpiga captar amb sensibilitat les demandes del nostre pacient. El tècnic ha de combinar les claus del nostre procés de fabricació a mida; un alt coneixement especialitzat, l’artesania i l’amor per la feina ben feta.

Tots els anys de confiança dels nostres pacients, han fet del nostre taller un dels més reconeguts a nivell nacional, i òbviament ens enorgulleix i ens anima molt a seguir desenvolupant aquest treball, gràcies a tots.

La nostra llicència ens permet fabricar i realitzar: Ortesis, Pròtesis, Adaptacions per a cadires de rodes, Calçats a mida, Plantilles a mida i Teràpies compressives.

Ortopèdia a mida

La ortèsica i protèsica a mida requereixen de professionals qualificats capaços de fabricar i adaptar els articles ortopèdics a les necessitats del pacient, assegurant el seu confort i funcionalitat sense oblidar l’estètica final.

Això fa inevitable que s’iniciï el procés amb una breu entrevista amb el tècnic ortopèdic, que preguntarà al pacient sobre la seva malaltia i ha de demanar tota la informació que consideri útil. És usual que es prenguin mesures, es realitzen motlles per a la fabricació del dispositiu final o es facin fotografies de la zona afectada.

A més, és un bon moment perquè el pacient exposi els seus dubtes o expectatives de tal manera que el tècnic tingui la màxima informació possible i amb tot això pugui avaluar i estimar les necessitats del pacient.

Ortopedia Bertran
Ortopedia a medida
Ortopedia a medida

Fabricació

Amb la informació obtinguda en la fase anterior, els tècnics ja es trobaran en disposició de fabricar el dispositiu. El taller decidirà quines tècniques i materials són els més recomanats prestant especial interès en l’adaptabilitat, lleugeresa i durabilitat del producte.

Personal trabajando en el taller
Personal trabajando en una prótesis
Trabajando en una prótesis a medida

Producte

El tècnic ortoprotètic validarà el producte final. Grup Ortopèdic XXI estarà a disposició del pacient durant el període d’adaptació del producte per resoldre dubtes, o donar el suport sobre el correcte ús i manteniment del dispositiu lliurat.

Protesis
Protesis
Taller ortopedia

Ortesis

Ortesis de membre inferior, superior i tronc

En aquesta faceta tenim molt ben detectades les diferents patologies i segments a treballar:

• Infantil: Treballem des de les ortesis dafos, cotilles a mida per escoliosi i adaptacions per a tot tipus de cadires …

q15

Protesis

El nostre taller és pioner en pròtesis des de fa més de 30 anys i fabriquem tot tipus de pròtesis a mida

 • Pròtesis de membre inferior.
 • Pròtesis membre superior.

Sistemes avançats de presa de mesures adaptats a les noves tecnologies, fan que els nostres pacients confiïn dia a dia a…

Adaptación de una silla de ruedas

Taller d'adaptacions de cadires de rodes

A les nostres instal·lacions, disposem del personal necessari per adaptar la seva cadira, tant en pacients pediàtrics com adults.

Seients a mida per a pacients amb escoliosi que necessiten un sedestació amb elements de suport en zones de la columna vertebral, així com pacients amb lesió medul·lar, que amb la seva activitat diària ens posen cada dia el llistó més alt amb les seves demandes per adaptar les seves necessitats a la vida diària …

Programa de ordenador para ajustes de plantillas a medidas

fabricació de plantillas a mida

La fabricació de ortesis plantars és de gran demanda en les nostres ortopèdies, així com pròtesis parcials de peu per pacient amb amputacions del peu.

Les nostres tècniques de presa de mesures sota scanner i motlles, conjuntament amb estudis de la trepitjada, fa de les nostres…

Calçat Ortopèdic

El calçat a mida és una de les nostres facetes més artesanes. Peus amb deformitats importants que necessiten presa de mesures i diferents proves amb els nostres tècnics ortoprotèsics fins a realitzar un producte final satisfactori per al pacient i funcional. L’estètica i gust a l’hora d’aconsellar diferents tipus de pells i models mes adaptables a cada anatomia del peu, fa del nostre taller de calçat artesanal uns dels més importants del sector.

Taller

És el cor de la nostra Ortopedia. L’espai on creem i elaborem tot el treball a mida que ens necessari pels pacients.

Detalls

Productes

Tenim un ampli catàleg de productes amb les millor marques, per cobrir les necessitats de cada persona.

Detalls

Mobilitat

Hem creat un nou servei tècnic per adaptar-nos a l’evolució dels productes. Tenim cadires ideals per a cada patologia del pacient.

Detalls

Grup Ortopèdic XXI

Qui Som?

Grup ortopèdic XXI, S.L. s’inicia el 2001.

Aquesta serà la segona etapa de l’empresa, que s’agrupa per unir les diferents ortopèdies i el taller de fabricació a mida.

Grup ortopèdic XXI, consta de taller propi, amb encara el seu nom del que va ser el seu fundador Francisco Bertran Herrer, i les seves ortopèdies tècniques on atenem als nostres pacients des de 1978.

Grup ortopèdic XXI no existiria sense nomenar Pepa Segarra, farmacèutica, vocal d’ortopèdia durant més de 20 anys al col·legi de farmacèutics de Barcelona, ​​presidenta i fundadora de la federació espanyola de tècnics ortopèdics (f.e.t.o.r). Amb ella es van iniciar les primeres ortopèdies que avui formen part de la nostra empresa i la gran tasca al pacient que avui dia seguim amb el seu afany. El seu major tasca, ensenyar-ortopèdia a les generacions futures i dignificar la professió de tècnic ortopèdic i el seu compromís, la feina ben feta.

Les nostres arrels formen el que som actualment, i les nostres 6 ortopèdies i el nostre taller sumen avui una nova ortopèdia on-line.

Confiança

Servicio integral

Novetats, noticies i més

Entrades del nostre Blog

Compromís

El nostre equip de Professionals

Contacte

info@ortopedia21.com

Contacti'ns

Adreça

Carrer de Frederic Mompou 2,
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Veure les botigues

Telefon

936 364 614 – 660 938 256

Truca'ns

Responsable del Tratamiento

La empresa responsable del tratamiento de sus datos en virtud de esta Política de privacidad es:

GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL
NIF: B62509054
Domicilio: C/ Díez de la Fuente, 21-23 – 2º 1ª 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
Dirección de correo electrónico: crisbertran@gruporto21.com
Web: www.gruporto21.com
Teléfono: 93.636.46.14
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 33965, Folio 63, Hoja B237167.

En GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL, reconocemos la importancia de proteger su información personal y estamos
comprometidos a tratarla con responsabilidad y de conformidad con las leyes de protección de datos.

La presente política de privacidad pretende regular todos los aspectos relativos al tratamiento de datos de los diferentes
usuarios que navegan o facilitan sus datos personales a través de los diferentes formularios situados en la web.

Datos Personales
Un dato personal, es la información que le identifica o le hace identificable. A través de la web, en las casillas
establecidas al efecto recogemos los datos personales que el usuario nos comunica: Nombre, apellidos, correo
electrónico, teléfono, dirección postal, población, etc. así como todos aquellos datos que voluntariamente nos
proporcione a través de cualquier de las redes sociales de las cuales el usuario está registrado. En este caso, la
privacidad dependerá de la propia configuración establecida por el usuario así como de los términos y condiciones de la
propia red social.

La visita del usuario a la web no implica que tenga que facilitar ninguna información sobre sus datos personales. No
obstante, en caso de facilitarlos, los datos serán tratados de forma lícita con sujeción en todo momento a los principios y
derechos recogidos en el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la LOPDGDD 3/2018 del 5 de diciembre.

Finalidad, duración y legitimación del tratamiento:
Los datos que el usuario nos proporcione los trataremos con las siguientes finalidades:

· Atender la solicitud o petición realizada por el usuario a través del formulario de contacto situado en la web.
Recogemos y tratamos los datos personales del usuario para poder tramitar y gestionar su solicitud, una
consulta o cualquier petición que realiza a través de dicho formulario. Estos datos los conservaremos durante el
tiempo necesario para dar cumplimiento a su petición y durante el tiempo establecido por la ley con una duración
mínima de 3 años.

La base de legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el usuario al seleccionar
la casilla de aceptación de nuestra política de privacidad antes de enviar la petición. El usuario tiene derecho a
revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.

· Mejorar su experiencia al navegar por la web. Estos datos los conservaremos mientras el usuario no revoque
su consentimiento al tratamiento de los mismos eliminando las cookies y durante el tiempo establecido por la ley
con una duración mínima de 3 años.

La base de legitimación para mejorar su experiencia al navegar por la web es el consentimiento que otorga el
usuario al aceptar las cookies. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

· Gestionar nuestras redes sociales y enviarle información sobre nuestras actividades y productos. Estos
datos los conservaremos mientras el usuario no revoque su consentimiento al tratamiento de los mismos y
durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años.

La base legítima para gestionar nuestras redes sociales y enviarle nuestras actividades y novedades, es el
consentimiento que nos otorga para ello. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Cesión o comunicación de datos personales y transferencias internacionales:
Sus datos no se comunicarán ni serán cedidos a terceros salvo que exista alguna obligación legal o aquellos
prestadores vinculados al Responsable que actúan como encargados del tratamiento.

No se realizan transferencias internacionales, para el caso en que en algún momento pudieran realizarse, se le
comunicarán con el objeto de obtener su consentimiento.

Actualización de datos
Es importante que para que podamos mantener los datos personales actualizados, el usuario nos informe siempre que
haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos.

El usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces garantizando que toda la información facilitada
corresponde con la situación real, que está actualizada y es exacta, quedando obligado a comunicar cualquier
modificación.

Datos de Terceros
Si el usuario facilita datos de terceras personas para cualquier finalidad a GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL, garantiza que ha
obtenido estos datos de forma lícita, que ha informado previamente a los afectados, obteniendo su consentimiento para
comunicarlos y que la información facilitada es exacta y veraz.

Carácter obligatorio de la información solicitada
Todos nuestros formularios cuentan con un asterisco (*) en los datos obligatorios. Si el usuario no facilita esos campos,
o no marca la casilla de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información.

Uso de las contraseñas
Para poder acceder al Área Privada, el USUARIO deberá “Iniciar Sesión” e incluir la dirección del correo electrónico y
contraseña generada en el formulario de registro de acuerdo a las reglas de complejidad que se establezcan en cada
momento en la web.

Los usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera de los identificadores y/o
contraseñas que hayan seleccionado en el registro, y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ni permitir su
acceso a personas ajenas.

Asimismo, será obligación del usuario notificar de forma inmediata al Responsable cualquier hecho que permita el uso
indebido de los identificadores y/o contraseñas, tales como el robo, el extravío, o el acceso no autorizado a los mismos,
con el fin de proceder a su inmediata cancelación.

Derechos de los interesados:
Tiene derecho a acceder a sus datos y a obtener confirmación sobre su tratamiento, así como una copia de los datos
personales objeto de tratamiento. Tiene derecho a actualizarlos y solicitar la rectificación de los datos que sean
inexactos o solicitar la supresión cuando los datos no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados.
Puede solicitar la limitación en el tratamiento de sus datos y oponerse al tratamiento de los mismos revocando su
consentimiento, así como ejercer el derecho a la portabilidad de los datos. Del mismo modo, tiene derecho a no ser de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales. Puede ejercer sus
derechos contactando con nosotros C/ Díez de la Fuente, 21-23 2º 1ª – 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
(Barcelona). Email: lopd@gruporto21.com

Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control en www.aepd.es

Tratamiento de datos de Menores de edad
Quien facilita los datos a través de los formularios de esta web y acepta su tratamiento declara ser mayor de 14 años,
quedando prohibido el acceso y uso del portal a menores de dicha edad. Si en algún momento, el Responsable detecta
que un menor de 14 años ha proporcionado datos de carácter personal, procederemos a la cancelación de los mismos.
Asimismo, los padres o tutores podrán en cualquier caso dirigirse a GRUP ORTOPÈDIC XXI, SL para bloquear la
cuenta de acceso de los menores a su cargo que se hubieran registrado falseando su identidad.

Redes sociales
El objeto de las herramientas como Facebook, Twitter, Instagram, etc. u otras redes sociales es dar visibilidad y difusión
a las actividades que desarrolla nuestra organización. Estas herramientas almacenan datos personales en los
servidores de los servicios respectivos y se rigen por su propia política de privacidad. Se recomienda la revisión y la
lectura de las condiciones de uso y política de privacidad de la red social en el momento de registrarse, teniendo en
cuenta las diferentes posibilidades de configuración en relación al grado de privacidad del perfil de usuario en la red
social.

Asimismo, el Responsable se reserva el derecho de eliminar de sus redes sociales cualquier información publicada por
terceros que vulnere la legalidad, incite a hacerlo o contenga mensajes que atenten contra la dignidad de personas o
instituciones. Como también el derecho a bloquear o denunciar el perfil autor de estos mensajes.

Tratamiento de Cookies:
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga y almacena en el ordenador del usuario cuando este accede a una
página web. Las Cookies permiten a la web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación del usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su
programa de navegador. Puede obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies.

Fecha de actualización: 17/10/2019

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Debido a la entrada en vigor de la referente modificación de la “Ley de Servicios de la Sociedad de la Información”
(LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, es de obligación obtener el consentimiento expreso del usuario de
todas las páginas web que usan cookies prescindibles, antes de que éste navegue por ellas.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o píxeles, son herramientas
empleadas por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes, así como para ofrecer
un correcto funcionamiento del sitio.

Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos datos concernientes al usuario, como
sus preferencias para la visualización de las páginas de ese servidor, nombre y contraseña, productos que más le
interesan, etc.

COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del usuario son las cookies de
analítica y las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para el
funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente solicitados por el usuario.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?
Sobre los tipos de cookies, existen cinco grandes grupos:
· Cookies analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio web.
· Cookies sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas.
· Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con las que el
sitio web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación).
· Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las preferencias y elecciones
personales del usuario (retargeting).
· Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del sitio web y para la prestación
del servicio contratado.

COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB
Listar los nombres de las cookies, tipo, propietario, función y vencimiento, por ejemplo:

· PHPSESSID: cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el identificador de la sesión. Se elimina al
cerrar el navegador.
· _lang: cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el idioma de la sesión. Se elimina al cerrar el
navegador.
· ac_cookies: cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se ha aceptado la instalación
de cookies. Caduca en 1 año desde la última actualización.
· _ga: cookie de Google Analytics que habilita la función de control de visitas únicas. La primera vez que un
usuario entre en el sitio web a través de un navegador se instalará esta cookie. Cuando este usuario vuelva a
entrar en la web con el mismo navegador, la cookie considerará que es el mismo usuario. Solo en el caso de que el
usuario cambie de navegador, se considerará otro usuario. Caduca a los 2 años desde la última actualización.
· _gat: Esta cookie se asocia con Google Analytics Universal. Se utiliza para limitar la velocidad de petición – la
limitación de la recogida de datos en los sitios de alto tráfico. Caduca a los 10 minutos.
· _utma: cookie de Google Analytics que registra la fecha de la primera y última vez que el usuario vistió el sitio
web. Caduca a los 2 años desde la última actualización.
· _utmb: cookie de Google Analytics que registra la hora de llegada a la página web. Caduca a los 30 minutos
desde la última actualización.
· _utmc: cookie de Google Analytics utilizada para la interoperabilidad con el código de seguimiento urchin.js. Se
elimina al cerrar el navegador._utmt: cookie de Google Analytics. Esta cookie se utiliza para procesar el tipo de solicitud pedida por el usuario. Caduca al finalizar la sesión.
· _utmv: cookie de Google Analytics. Esta cookie se utiliza para segmentar datos demográficos. Caduca al
finalizar la sesión.
· _utmz: cookie de Google Analytics que almacena la fuente de tráfico o una campaña para explicar cómo el
usuario llegó al sitio web. Caduca a los 6 meses desde la última actualización.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA INSTALAR COOKIES
COMO ELIMINAR LAS COOKIES DEL NAVEGADOR

Chrome
1. Selecciona el icono de Herramientas
2. Haz clic en Configuración.
3. Haz clic en Mostrar Opciones Avanzadas.
4. En la sección “Privacidad” haz clic en Configuración de contenido.
• Eliminar cookies: Haz clic en Todas las cookies y los datos de sitios…
• No permitir que se almacenen cookies.
5. Haz clic en Eliminar datos de navegación (vaciar la Caché).
6. Cierra y reinicia el navegador.

Para más información sobre Chrome pulse aquí: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versión 11
1. Selecciona Herramientas | Opciones de Internet.
2. Haz clic en la ficha General.
3. En la sección “Historial de exploración”, haz clic en Eliminar el historial de exploración al salir.
4. Seleccionar Eliminar archivos.
5. Seleccionar Eliminar cookies.
6. Haz clic en Eliminar.
7. Haz clic en Aceptar.
8. Cierra y reinicia el navegador.

Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí:
http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox. Versión 18
1. Selecciona Firefox | Historial | Limpiar el historial reciente.
2. Al lado de “Detalles”, haz clic en la flecha hacia abajo.
3. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Cookies, Caché, Inicios de sesión activos
4. Usando el “Intervalo de tiempo para borrar” en el menú desplegable, selecciona Todo.
5. Haz clic en Borrar ahora.
6. Cierra y reinicia el navegador.Puede aceptar o rechazar las cookies individualmente en las Preferencias de Firefox, en la sección Historial disponible en
Herramientas > Opciones > Privacidad.

Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versión 5.1
1. Selecciona el icono de Safari / Editar | Restaurar Safari.
2. Selecciona las siguientes casillas de verificación: Borrar el historial, Eliminar todos los datos de sitio web
3. Haz clic en Restablecer.
4. Cierra y reinicia el navegador.

Para más información sobre Safari pulse aquí: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera
Opciones – Avanzado – Cookies.

Las opciones de cookies controlan el modo en que Opera los maneja y por lo tanto su aceptación o rechazo.
Para más información sobre Ópera pulse aquí: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Otros navegadores
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado.

Ortopedia XXI
Sant Boi

C/ Frederic Mompou 2 (Central)
Tel.   93 6614322
Fax.   93 6302749

Dilluns a Divendres:
9.30 a 13.30  h.

Ortopedia XXI
Sant Boi

C/ Frederic Mompou 27,
08830 Sant Boi de Llobregat
(Devant de l’Hospital de Sant Boi)
Tel. 93 6407787

Dilluns a Divendres

9.30 a 13.30

16.00 a 20.00 h.

Ortopedia XXI
Sant Jaume

Pl. Bernat II, 10-16 bajos
08370 Calella
(Davant de l’Hospital de Calella)
Tel.   93 7697668
Fax.   93 7697668

Dilluns a Divendres

9.30 a 13.30

16.00 a 19.30 h.

Ortopedia XXI
Mataró

Av. Gatassa, 22 bajos
08303 Mataró
Tel.   93 7579081
Fax.   93 7579081

Dilluns a Divendres

9.30 a 13.30

16.00 a 20.00 h.

Terapia compresiva

Desde siempre, la terapia compresiva ha sido relacionada con problemas de circulación, pero actualmente podemos decir que tiene muchas más aplicaciones.

Las prendas de compresión se utilizan para; Tratamientos para varices, linfoedemas, ulceras, heridas, post-cirugía, estética, lesiones por quemaduras (queloides), disponemos de profesionales sanitarios que realizan la toma de medidas del paciente para poder entregar el producto demandado con los requerimientos del prescriptor.

tc07

Silla Eléctrica Monza

Modelo: Monza, Teyder.

Precio: 650 €

La silla se encuentra en muy buenas condiciones tanto desde un punto de vista estético como de funcionamiento electromecánico. Las baterías están al 40 % de su capacidad. Garantía de 3 meses, la cual no incluye golpes ni humedad en su electrónica.

Silla Monza costado
Silla Monza frente

Detalles del producto:

Apoyabrazos abatibles y con regulación en altura.
Reposapiés extraíbles y desmontables hacia el interior/exterior, pensado para ascensores o espacios muy estrechos.
Ruedas traseras de 12″, anti-vuelco de serie.
Amortiguación trasera y en las horquillas delanteras, para un mayor confort en movimiento.
Peso total: 78 kg. / Peso máximo que soporta: 136 kg.
Velocidad máxima: 6,4 km/h / Motor: DC 24V, 180 a 630 W.
Baterías: 2 x 12V, 50 Ah.
Autonomía (en condiciones óptimas): 32 km.

Medidas:

Respaldo regulable entre 38-48 cm.

Anchura de asiento: 39 – 43 cm o 45 cm.

Altura suelo-asiento: 51 cm / Altura del suelo al manillar: 92 cm.

Largo del reposa-brazos: 40 cm / Largo total: 109 cm.

Ancho plegado: 33 cm / Ancho total: 53, 59 cm o 61 cm en función del ancho del asiento.

Andador ayudas dinámicas

Modelo: AD250 AD251ALU

Precio: 90 €

El Andador se encuentra en óptimas condiciones para su uso.
Incluye Kit de Ruedas de arrastre con frenado de presión.

Andador vista frontal
Andador vista superior

Detalles del producto:

Ancho: 58-60 cm.
Fondo: 62-63 cm.
Alto graduable: 80-94 cm. / 83-96 cm.
Peso: 3,7-5,6 kg.
Peso máximo: 100-150 kg.
Incluye Kit de Ruedas de arrastre con frenado de presión.

Silla de ruedas manual

Modelo: Breezy 300

Precio: 120 €

Silla de ruedas de ALUMINIO plegable y autopropulsable.
La Silla se encuentra en condiciones óptimas para su utilización y se entrega puesta a punto.
Garantía de 3 meses.

Silla Breezy 300
Silla Breezy vista trasera

Detalles del producto:

Silla de ruedas de ALUMINIO plegable Breezy 300 autopropulsable, con reposa-brazos abatibles y desmontables, reposapiés regulables en altura y desmontables de fuera hacia dentro. Ruedas traseras autopropulsables de 600 mm. de diámetro. La silla puede ser llevada tanto por el usuario como por el acompañante.
Peso sin reposapiés: 11,8 Kg.
Breezy 300 es la silla de ruedas standard de aluminio más ligera de su gama.

Silla de ruedas de Acero y manual

Modelo: Breezy 250

Precio: 100 €

Silla de ruedas de Acero plegable autopropulsable.
La Silla se encuentra en condiciones óptimas para su utilización y se entrega puesta a punto.
Garantía de 3 meses.

Breezy 250
Breezy 250 vista lateral

Detalles del producto:

Silla de ruedas Breezy 250 de acero, plegable autopropulsable, sinónimo de robustez y diseño.
Breezy 250 es la silla de acero en la que puedes confiar, con el mejor servicio y una completa gama de opciones y accesorios para personalizar la silla a tus necesidades.
Rueda trasera autopropulsable de 600 mm. de diámetro.

Silla de ruedas Unix

Modelo: Breezy Unix

Precio: 80 €

Silla de ruedas plegable, sencilla y robusta.
La Silla se encuentra en condiciones óptimas para su utilización y se entrega puesta a punto.
Garantía de 3 meses.

Silla Unix
Silla Unix vista trasera

Detalles del producto:

Silla de ruedas plegable, sencilla y robusta. Fabricada para durar, La silla de ruedas manual Breezy Unix es sinónimo de resistencia y durabilidad. Por su robusta estructura de ACERO garantiza un desempeño todo terreno en el día a día, está testada para el transporte en vehículos y homologada para usuarios de hasta 125 kg.

Silla de ruedas MEYRA

Modelo: Meyra Live

Precio: 100 €

Silla de ruedas plegable, sencilla y robusta.
La Silla se encuentra en condiciones óptimas para su utilización y se entrega puesta a punto.
Garantía de 3 meses.

Silla MEYRA
Silla MEYRA vista frontal

Detalles del producto:

La silla de ruedas manual MEYRA LIVE, es sinónimo de resistencia y durabilidad. Por su robusta estructura de Acero que garantiza un desempeño todo terreno en el día a día, está testada para el transporte en vehículos y homologada para usuarios de hasta 125 kg.

Dirección:

Carrer de Frederic Mompou 2,
08830 Sant Boi de Llobregat,
Barcelona/España.

Teléfonos:

936 364 614   /   660 938 256

E-mail:

info@ortopedia21.com

Servicio técnico

Nuestro equipo técnico, con más de 20 años de experiencia en el sector, le atenderá en cada una de nuestras ortopedias de forma personalizada y con las máximas garantías. Técnicos ortoprotésicos e ingenieros-mecánicos atenderán con la máxima rapidez sus demandas.

Nuestro taller de reparación y adaptación de sillas dispone de un amplio catálogo de oportunidades que usted puede visitar en nuestras instalaciones o en nuestra web.

Disponemos de servicio de sustitución en caso que lo precise y servicio a domicilio, de lunes a viernes, para reparaciones urgentes en la zona geográfica de nuestras instalaciones.

Realizamos test de sus baterías con el informe oportuno, y las cambiamos al momento. La puesta a punto de su silla se realiza en el tiempo más rápido posible, así como una limpieza profunda que dejará su silla y/o scooter como nuevo.

Taller

Presoterapia

La familia de terapia compresiva está en constante evolución, como la ortopedia. Es por ello que especialistas de diferentes equipos médicos, fisioterapeutas, técnicos ortoprotésicos y terapeutas ocupacionales, trabajamos en conjunto para estos pacientes de etiologías diferentes. Pacientes de patología vascular, linfática, posquemados, con úlceras… requieren de terapia compresiva muy diferente en cada caso. El equipo que deberá tratar a estos pacientes junto con las prendas adecuadas hará que la presoterapia obtenga el éxito esperado.

Los tejidos compresivos son específicos para cada patología. Así, utilizamos prendas de tejido circular para tratar las de origen venoso, y de tejido plano con baja elasticidad para las de origen linfático. Estas prendas, normalmente se fabrican a medida.

El equipo de rehabilitación y fisioterapia indicarán al paciente con linfoedema que se dirija a un técnico ortopédico y que tome las medidas en el momento adecuado, así obtendrá la prenda al acabar sus sesiones de fisioterapia.

Tejidos de baja elasticidad para queloides y cicatrices hipertróficas que se desarrollan en el epitelio. Normalmente son prendas de confección a medida que se utilizarán el máximo de horas posibles para mejorar el aspecto de la herida.

Actualmente, los equipos de enfermería tratan las úlceras con terapia compresiva, siempre que sea posible y cuando un origen venoso pueda ser una de las causas… Este campo está siendo de gran éxito.

Disponemos de una amplia gama de calcetines y medias para evitar edemas leves y trombosis posquirúrgicas, así como calcetines travel, para evitar trombosis en viajes largos en avión.

Manga con costura a medida

Manga con costura
a medida.

Media utilizada para linfedemas

Media utilizada para linfedemas
y lipoedemas, así como para
compresión de cicatrices.

Compresión de tórax

Compresión de tórax.

07

Circaid

01

Manga a medida

Movilidad y ayudas a la marcha

Grup Ortopèdic XXI ha aumentado la línea de productos para la movilidad y ha creado un nuevo servicio técnico para adaptarse las constantes evoluciones del mercado. Desde la movilidad activa del paciente con lesión medular, a la sedestación del paciente geriátrico, sin olvidar la movilidad deportiva, o pediátrica, requieren de constante actualización por parte de nuestros técnicos ortoprotésiscos, así como mecánicos e ingenieros electrónicos. Las sillas eléctricas con nuevos sistemas de control por apps, y adaptaciones específicas para cada paciente sea pediátrico, adulto o geriátrico, hace de la familia MOVILIDAD sea una de las más importantes.

Sillas de ruedas es un concepto amplísimo que deberíamos desglosar en:

 • Sillas activas, mayoritariamente para pacientes con lesión medular o muy jóvenes que requieren de una silla ligera que ofrezca máxima autonomía al paciente y que bloqueen al mínimo las funciones anatómicas de tronco y brazos. En estas sillas es frecuente el adaptar motores para facilitar el esfuerzo del usuario, tipo batec.
 • Sillas pasivas, englobaría sillas de tipo más geriátrico con movilidad más reducida, y que prima el confort frente a la ligereza.
 • Sillas de paseo relativamente ligeras de acero o aluminio, que nos facilitan un desplazamiento todas ellas plegables.
 • Sillas de interior con basculación donde el posicionamiento con apoyos de tronco, tacos abductores y materiales antiescaras facilitan la vida a pacientes con enfermedades neurológicas o de edad avanzada  que permanecen muchas horas en sedestación.

Esta división cada vez menos definida, hace de nuestra tarea de asesoramiento una función vital para la elección correcta y los accesorios que precisará.

 • Sillas pediátricas, para niños/as que precisan desde edad temprana sillas de paseo y/o activas demandan nuestra imaginación y conocimiento para sentirse felices en sus sillas. Colores y alegría junto con funcionalidad será nuestro objetivo.

Sillas eléctricas
de bipedestación

03

Silla basculante con motor auxiliar

Posicionamiento

Rampas de aluminio ligeras y plegables

Rampa de aluminio
ligera y plegable

Sillas de ruedas auto-propulsables y plegables

Sillas de ruedas
autopropulsables
y plegables

Bastón de aluminio con puño blando

Bastón de aluminio con puño
blando anatómico que se
adapta a la palma de mano

Sillas activas con chasis de titanio,
aluminio y carbono

Órtesis deportivas

Ortesis deportivas, hábitos saludables y más deporte, requieren de un medicina preventiva para evitar lesiones. Estas líneas de ortesis deportivas con materiales transpirables, ergonómicos y en algunos casos adecuados para la práctica de deportes acuáticos, hacen de la ortopedia deportiva una línea de producto indispensable en nuestros centros.

Calcetines de compresión para mejorar aporte sanguíneo a nuestra estructura muscular, las coderas del tenista, camisetas descifosantes que mejoran la posición de nuestra columna, tobilleras para evitar esguinces, y una amplia gama de rodilleras muy diferentes en función de la patología de esta articulación, podrán encontrarlas en nuestros establecimientos ortopédicos.

Es muy importante el asesoramiento de un profesional en salud, previo diagnóstico de su posible dolencia, para obtener la ortesis deportiva más eficaz para usted y según el deporte que practique.

Rodillera de flexoextensión graduable

Lumbostato

Rodillera de centraje rotuliano

Férula Exos

Ayudas para la vida diaria

Ayudas para la vida diaria, necesarias para la población con poca autonomía. Después de una cirugía o en fase aguda también son requeridas estas ayudas que nos facilitan las tareas cotidianas de aseo y de orden diario. El consejo de nuestros especialistas es fundamental para la orientación en cada caso de la ayuda más adecuada, ya que contamos con un extensísimo catálogo.

Estas ayudas pueden ser necesarias especialmente para el aseo, pero también para la movilidad dentro del domicilio y minimizar las barreras arquitectónicas que nos dificultan esta tarea, por ejemplo la bañera, un perfil metálico de una mampara o un suelo resbaladizo.

La orientación de nuestros profesionales en función de sus necesidades y limitaciones de la estancia, harán que sus hábitos de higiene se faciliten y que los pueda realizar de la forma más cómoda posible. Disponemos de una amplia gama de camas eléctricas y material antiescaras para pacientes con largos períodos en decúbito, así como ayudas a la movilidad dentro y fuera de su casa.

Amplia gama de utensilios para realizar tareas cotidianas, como cocinar, comer o vestirse… cualquier barrera puede ser superada…

• Baño • Descanso • Sujeción • Grúas

Silla de ducha con asiento
en forma de U, para facilitar
la higiene íntima.

Cama geriátrica ajustable

Cama geriátrica ajustable.
Comodidad para el paciente
y el cuidador.

Incorporador de cama regulable

Incorporador de cama
regulable.

Incorporador de espalda regulable

Incorporador de espalda
regulable.

Alzador para WC

Alzador para WC,
no requiere ningún
tipo de obra.

Cono elevador de cama

Cono elevador de cama,
para facilitar el acceso.

Cinturón de sujeción con cierre magnético

Cinturón de sujeción
con cierre magnético, para
evitar caídas y lesiones.

Bidet acoplable

Bidet universal acoplable
directamente sobre el WC.

Calzado ortopédico a medida

El calzado a medida es una de nuestras facetas más artesanas. Pies con deformidades importantes que precisan de toma de medidas y diferentes pruebas con nuestros técnicos ortoprotésicos hasta realizar un producto final satisfactorio para el paciente y funcional. La estética y el gusto a la hora de aconsejar diferentes tipos de pieles y modelos más adaptables a cada anatomía del pie, hacen de nuestro taller de calzado artesanal unos de los más importantes del sector. Pacientes con diagnósticos como poliomelitis, Charcot o dismetrías por etiologías diferentes confían de nuestro criterio y consejo para obtener una deambulación diaria segura, eficaz y con imagen atractiva.

También disponemos de una amplia gama de calzado estándar para ser adaptado a patologías más leves, pero no de menos incidencia en nuestros pacientes. Calzado específico para pacientes con artrosis o deformidades leves o severas como dedos martillo, en garra, juanetes, pies diabéticos, plantillas, uñas encarnadas, dedos amputados, pies en equino, dismetrías… Todos ellos precisan de calzados especiales que en muchas ocasiones deben llevar plantillas o complementos de altura..

Mocasín para caballero.
Calzado para mujer.
Calzado sanitario.

Calzado con interior de termoplástico.
Calzado de goma para niños.
Calzado infantil.

Botas a medida con alza interior para pie con poliomielitis

Bota a medida con alza exterior compensadora de dismetría

Bota a medida con alza y cuña interior para pie equino

Electromedicina

La electromedicina, sector de médicos rehabilitadores y fisioterapeutas de origen para terapias del dolor, ha derivado hacia tratamientos para deportistas y estéticos. Las consultas sobre los equipos de electromedicina que realizan estas terapias van en aumento, y la derivación de pacientes por parte de los equipos sanitarios hacen que tengamos los siguientes equipos a su disposición: TENS para el dolor, EMS para la estimulación muscular y tratamiento preventivo de lesiones, MAGNETOTERAPIA, para algias e inflamaciones en partes blandas o esqueléticas.

Todos ellos los encontraras a la venta y/o en alquiler en nuestros centros así como equipos poscirugía que activan el movimiento de la articulación de las rodillas, como nuestro ARTROMOT. En caso de rehabilitación del suelo pélvico, pueden encontrar sondas vaginales y anales para la rehabilitación con su fisioterapeuta. Información sobre otras terapias como diatermia, pueden ser de consulta en nuestros gabinetes ortopédicos.

Modelo MP 50 de Medestec

Artromot K-1

C-5923-3_2_W_1024x1024

VitalStim Plus

Magnetobox

Ortopedia XXI
Sant Boi

C/ Frederic Mompou 2 (Central)

Tel.   93 6614322

Fax.   93 6302749

 

Lunes a viernes:

9.30 a 13.30  h.

Ortopedia XXI
Sant Boi

C/ Frederic Mompou 27,

08830 Sant Boi de Llobregat

(Frente al Hospital de Sant Boi)

Tel. 93 6407787

 

Lunes a viernes:

9.30 a 13.30

16.00 a 20 h.

Ortopedia XXI
Sant Jaume

Pl. Bernat II, 10-16 bajos

08370 Calella

(Frente al Hospital de Calella)

Tel.   93 7697668

Fax.   93 7697668

 

Lunes a viernes:

9.30 a 14.00

16.00 a 19.30 h

Ortopedia XXI
Mataró

Av. Gatassa, 22 bajos

08303 Mataró

Tel.   93 7579081

Fax.   93 7579081

 

Lunes a viernes:

9.30 a 13.30

16.00 a 20 h

Productos ortopédicos

La ortopedia ha evolucionado hacia familias distintas de ortesis y protesis.

La electromedicina, ayudas a la marcha, complementos de baño, y una gran gama de producto fabricado por empresas fabricantes del sector,  es demandado en nuestros centros sanitarios, y adaptado por nuestros profesionales. Aún no siendo producto a medida requiere de un técnico ortoprotésico para adaptación y consejo al paciente.

La electromedicina, sector de  médicos rehabilitadores y fisoterapeutas de origen para terapias del  dolor ha derivado hacia tratamientos para  deportistas  y estéticos.  Las consultas sobre los equipos de electromedicina que realizan estas terapias van en  aumento, así como la derivación de pacientes por parte de los equipos sanitarios hacen que tengamos distintos equipos a su disposición.

Otro campo de consulta en los gabinetes ortopédicos son las ortesis deportivas, hábitos saludables y mas deporte, requieren de un medicina preventiva para evitar lesiones. Estas lineas de ortesis deportivas con materiales transpirables, ergonómicos  y en algunos casos adecuados para la práctica de deportes acuáticos, hacen de la ortopedia deportiva una línea de producto indispensable en nuestros centros.

La movilidad es una familia que Grup Ortopedic XXI, ha aumentado y ha creado un nuevo servicio técnico para adaptar las constantes evoluciones del mercado. Desde la movilidad activa del paciente con lesión medular, a la sedestación del paciente geriátrico, sin olvidar la movilidad deportiva, o pediátrica, requieren de constante actualización por parte de nuestros técnicos ortoprotésiscos, así como mecánicos y ingenieros electrónicos. Las sillas eléctricas con nuevos sistemas de control por apps, y adaptaciones específicas para cada paciente sea pediátrico , adulto o geriátrico, hace de la familia MOVILIDAD una de las mas importantes.

Ayudas a la vida diaria, son necesarias para la población con poca autonomía en su día a día. Después de una cirugía o en fase aguda también son requeridas estas ayudas que nos facilitan las tareas cotidianas de aseo y de orden diario. El consejo de nuestros especialistas en fundamental para la orientación en cada caso de la ayuda mas adecuada, ya que contamos con un extensísimo catálogo.

La familia de terapia compresiva está en constante evolución, como la ortopedia. Es por ello que especialistas de diferentes equipos, médicos, fisioterapeutas, técnicos ortoprotésicos, terapeutas ocupacionales, trabajamos en conjunto para estos pacientes de etiologías diferentes. Pacientes de patología vascular, linfática, post-quemados, con úlceras… requieren de terapia compresiva muy diferente en cada caso. El equipo a tratar a estos pacientes junto con las prendas adecuadas harán que la presoterapia obtenga el éxito esperado.

Electromedicina

La electromedicina, sector de  médicos rehabilitadores y fisoterapeutas de origen para terapias del  dolor ha derivado hacia tratamientos para  deportistas  y estéticos.  Las consultas sobre los equipos de electromedicina que realizan estas terapias van en  aumento, así como la derivación de pacientes por parte de los equipos sanitarios hacen que tengamos distintos equipos a su disposición…

Ayudas para la vida diaria

Gama de productos destinada principalmente a personas de edad avanzada, que debido a lesiones o al paso del tiempo requieren de algún tipo de ayuda o refuerzo para realizar tareas cotidianas.

Órtesis deportivas

La Ortésica deportivaadaptada al paciente para ayudarle a seguir disfrutando de su deporte favorito. Des de coderas a muñequeras o rodilleras… Los productos necesarios para seguir con la práctica deportiva.

Movilidad y ayudas a la marcha

Son dispositivos que proporcionan un apoyo adicional del cuerpo al suelo durante la marcha. Su finalidad es facilitar el desplazamiento y la movilidad en pacientes de edad avanzada o que hayan sufrido algún tipo de lesión.

Presoterapia

El linfedema es una inflamación de tejidos blandos que hay directamente bajo la piel. El linfedema aparece cuando el sistema linfático ya no es capaz de drenar la linfa (líquido de los tejidos). El encharcamiento de agua y proteínas en los tejidos provoca la hinchazón.

Nuestro taller

El taller de ortopedia es el corazón de nuestra empresa, en él se crea y se elabora todo el trabajo que realizamos a medida para el paciente. Es el motor, donde se diseña, se fabrica, y se revisa el producto para entregarlo con la mayor calidad posible.

En este proceso de fabricación, es indispensable la figura de un buen técnico ortopédico, que sepa captar con sensibilidad las demandas de nuestro paciente. El técnico deberá combinar las claves de nuestro proceso de fabricación a medida con un alto conocimiento especializado, la artesanía y el amor por el trabajo bien hecho.

Tantos años de confianza de nuestros pacientes, han hecho de nuestro taller uno de los más reconocidos a escala nacional, y obviamente nos enorgullece y nos anima mucho a seguir desarrollando este trabajo. Gracias a todos.

Nuestra licencia nos permite fabricar y realizar: Ortesis, Prótesis, Adaptaciones para sillas de ruedas, Calzados a medida, Plantillas a medida y Terapias compresivas.

Ortopedia a medida

La ortésica y protésica a medida requieren de profesionales cualificados capaces de fabricar y adaptar los artículos ortopédicos a las necesidades del paciente, asegurando su confort y funcionalidad sin olvidar la estética final.

Esto hace inevitable que se inicie el proceso con una breve entrevista con el técnico ortopédico, que preguntará al paciente sobre su dolencia y recabará toda la información que considere útil. Es usual que se tomen medidas, se realicen moldes para la fabricación del dispositivo final o se hagan fotografías de la zona afectada.

Además, es un buen momento para que el paciente exponga sus dudas o expectativas de tal forma que el técnico tenga la máxima información posible y con todo ello pueda evaluar y estimar las necesidades del paciente.

Ortopedia Bertran
107_TallerTrabajoP
Ortopedia a medida

Fabricación

Con la información obtenida en la fase anterior, los técnicos ya se encontrarán en disposición de fabricar el dispositivo. Ahora el taller decidirá qué técnicas y materiales son los más recomendados prestando especial interés en la adaptabilidad, ligereza y durabilidad del producto.

Personal trabajando en el taller
Personal trabajando en una prótesis
112_TrabajoOrtopediaP

Producto

El técnico ortoprotésico validará el producto final. Grup Ortopèdic XXI estará a disposición del paciente durante el período de adaptación del producto para resolver dudas, o dar el soporte necesario para el correcto uso y mantenimiento del dispositivo entregado.

Protesis
Protesis
Taller ortopedia

Órtesis

Ortesis de miembro inferior, superior y tronco

En esta faceta tenemos perfectamente detectadas las diferentes patologías y segmentos a trabajar:

 • Infantil: trabajamos ortesis DAFO, corsés a medida para escoliosis y adaptaciones para todo tipo de sillas.
q15

Prótesis

Nuestro taller es pionero en prótesis desde hace más de 30 años. y fabricamos todo tipo de prótesis a medida.

 • Prótesis de miembro inferior.
 • Prótesis miembro superior.

Sistemas avanzados de toma de medidas adaptados a las nuevas tecnologías, hacen que nuestros pacientes confíen día a día en…

Adaptación de una silla de ruedas

Taller de adaptación de sillas de ruedas

En nuestras instalaciones, disponemos del personal necesario para adaptar su silla, tanto en pacientes pediátricos como adultos.

Asientos a medida para pacientes con escoliosis que necesitan una sedestación con elementos de apoyo en zonas de la columna vertebral, así como pacientes con lesión medular, que con su actividad diaria nos ponen cada día el listón más alto con sus demandas para adaptar sus necesidades a la vida diaria…

Programa de ordenador para ajustes de plantillas a medidas

Fabricación de plantillas a medida

La fabricación de ortesis plantares es muy solicitada por nuestras ortopedias, así como prótesis parciales de pie para pacientes con amputaciones.

Nuestras técnicas de toma de medidas bajo escáner y moldes, conjuntamente con estudios de la pisada, hace de nuestras plantillas-prótesis parciales, un producto de gran éxito en nuestra empresa

Calzado Ortopédico

El calzado a medida es una de nuestras facetas más artesanas para tratar pies con deformidades importantes que precisan toma de medidas y diferentes pruebas con nuestros técnicos ortoprotésicos hasta realizar un producto final satisfactorio para el paciente y funcional. La estética y el gusto a la hora de aconsejar diferentes tipos de pieles y modelos más adaptables a cada anatomía del pie, hacen de nuestro taller de calzado artesanal unos de los más importantes del sector.

Fabricación de plantillas a medida

La fabricación de ortesis plantares es muy demandada en nuestras ortopedias, así como prótesis parciales de pie para paciente con amputaciones del pie. Nuestras técnicas de toma de medidas bajo escáner y moldes, conjuntamente con estudios de la pisada, hace de nuestras plantillas-prótesis parciales, un producto de gran éxito en nuestra empresa.

Utilizamos los materiales más ligeros y resistentes: fibra de carbono, resinas y poliuretano, EVA… que dan mayor confort a la pisada y liberan las zonas a tratar en caso de ulceras y algias.

Toma de medidas para la plantilla
Calculo de medidas para las plantillas en un ordenador
Ajustes de la plantilla

Taller de reparación y adaptación de sillas manuales y eléctricas

En nuestras instalaciones, disponemos del personal necesario para adaptar su silla, tanto en pacientes pediátricos como adultos.

Asientos a medida para pacientes con escoliosis que necesitan una sedestación con elementos de apoyo en zonas de la columna vertebral, así como pacientes con lesión medular, que con su actividad diaria nos ponen cada día el listón más alto con sus demandas para adaptar sus necesidades a la vida diaria.

Disponemos de servicio de recogida de sillas a domicilio en caso de reparación, recambio de baterías y servicio de puesta a punto.

Taller de adaptaciones para sillas de ruedas
Taller de adaptaciones para sillas de ruedas
Taller de adaptaciones para sillas de ruedas
05
04
06
banner

Prótesis

Nuestro taller es pionero en prótesis desde hace más de 30 años y fabricamos todo tipo de prótesis a medida

 • Prótesis de miembro inferior.
 • Prótesis miembro superior.

Sistemas avanzados de toma de medidas adaptados a las nuevas tecnologías, hacen que nuestros pacientes confíen día a día en nuestra labor. Nuestros técnicos, en casos de necesidad, se desplazan al domicilio o a las instalaciones del paciente para la tomar las medidas de prueba y posteriormente trabajar con los terapeutas ocupacionales para su sucesiva rehabilitación.

Compromiso y atención pluridisciplinar para realizar una buena prótesis a medida.

Los principales distribuidores de protésica nos distribuyen sus productos, y su garantía es nuestra garantía final con el paciente.

Prótesis femoral provisional

Prótesis femoral provisional.

Prótesis tibiales

Prótesis tibiales
con encaje de silicona.

Prótesis de brazo

Prótesis de brazo mioeléctrica.

Encaje femoral SOFT

Encaje femoral SOFT.

Órtesis

La Ortésica y la Protésica a medida requieren de profesionales cualificados capaces de fabricar y adaptar los artículos ortopédicos a las necesidades del paciente, asegurando su confort y funcionalidad sin olvidar la estética final.

Esto hace inevitable que se inicie el proceso con una breve entrevista con el técnico ortopédico, que preguntará al paciente sobre su dolencia y recabará toda la información que considere útil. Es usual que se tomen medidas, se realicen moldes para la fabricación del dispositivo final o se hagan fotografías de la zona afectada.

Además, es un buen momento para que el paciente exponga sus dudas o expectativas de tal forma que el técnico tenga la máxima información posible y con todo ello pueda evaluar y estimar sus necesidades.

Órtesis superior

Las ortesis de miembro superior a medida, suelen tener diferentes etiologías en su prescripción, pacientes posquirúrgicos, con problemas neurológicos, posictus, rehabilitación pediátrica… que precisan de tomas de medidas y adaptaciones personalizadas.

La estética en estas ortesis, especialmente las pediátricas, son muy importantes aparte de ser funcionales. Los colores llamativos y alegres hacen de la ortesis parte del paciente.

Inmovilizador de brazo

Inmovilizador de brazo
y hombro

Inmovilizador de muñeca

Órtesis de tronco

Las Órtesis de tronco se dividen en:

Ortesis dorso lumbosacras, más conocidas como fajas o corsés, pueden fabricarse a medida o adaptar tallas estandarizadas a las medidas del paciente. En su mayoría son un tratamiento conservador para lumbalgias, y en algunos casos son prescritas para inmovilizaciones de fracturas de las vértebras dorsales, lumbares, o sacras.

Corsés de corrección de escoliosis, Chenôu, providence… corsés mayoritariamente para pacientes niñas en fase de crecimiento.

En estos pacientes, es necesaria la toma de medidas y el escoliograma o radiografía del médico prescriptor.

Es necesaria una visita de control cada 6 meses para valorar la evolución y el crecimiento del paciente.

Intentamos personalizar y dar colorido a estos corsés que son una segunda piel.

En caso de fracturas, es posible que necesitemos realizar un corsé tipo body- jackets, en yeso con cremallera o en termoplástico, fabricados a medida para el paciente.

Corsés de tratamiento agudo:

Spinomed Active

Spinomed Active para colestomía

Corsé para escoliosis

Corsé para escoliosis tipo Chenôu

Órtesis inferior

El grupo engloba tres segmentos bien diferenciados:

Articulación de tobillo: en ella se aplican ortesis inmovilizadoras para esguinces o fracturas tibioperoneoastragalinas y ortesis activas para rehabilitar la articulación postraumatismo. También se pueden incluir las ortesis plantares que ayudan a la marcha a pacientes con flexión dorsal limitada y con problemas de marcha (férulas antiequino).

Articulación de rodilla: zona de la extremidad inferior con gran número de lesiones, esguinces o fracturas ligamentosos, fracturas de meseta… Estas ortesis tienen un papel pasivo en la inmovilización después de una fractura, de un posoperatorio o activo en caso de tener que recuperar la funcionalidad de la articulación. Existen gran diversidad de materiales y diseños específicos para cada patología.

Articulación de cadera: en su gran mayoría son lesiones degenerativas por la edad que requieren de ortesis pasivas que mantengan una posición en abducción poscirugía de prótesis de cadera o para prevención en pacientes con predisposición a lesiones de luxación de cadera.

Dafo articulado a medida

Bitutor termoplástico a medida bilateral

Dafo a medida

Dafo con zapato especial para Dafo

Dirección:

Carrer de Frederic Mompou 27,
08830 Sant Boi de Llobregat,
Barcelona/España.

Teléfonos:

936 407 787   /   689 687 881

E-mail:

info@ortopedia21.com

Novedades, noticias y mucho más

Blog

Información sobre patologías, novedades y más información interesante sobre el mundo de la ortopedia

Taller

El corazón de nuestra ortopedia. Espacio donde creamos y elaboramos todo el trabajo a medida para los pacientes.

Detalles

Productos

Tenemos un amplio catálogo de productos de las mejores marcas, para así cubrir las necesidades de cada persona.

Detalles

Movilidad

Hemos creado un nuevo servicio técnico para adaptarnos a la evolución de los productos. Tenemos sillas ideales para cada patología del paciente.

Detalles

Grup Ortopèdic XXI

¿Quiénes somos?

Grup ortopèdic XXI, S.L. nace en 2001.

Esta será la segunda etapa de la empresa, que se agrupa para aunar las diferentes ortopedias y el taller de fabricación a medida.

Grup ortopèdic XXI tiene taller propio, que conserva el nombre del que fue su fundador, Francisco Bertran Herrer, y de sus ortopedias técnicas donde atendemos a nuestros pacientes desde 1978.

Grup ortopèdic XXI no existiría sin nombrar a Pepa Segarra, farmacéutica, vocal de ortopedia durante más de 20 años en el Colegio de farmacéuticos de Barcelona, presidenta y fundadora de la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR). Con ella se iniciaron las primeras ortopedias que hoy forman parte de nuestra empresa, y la gran labor hacia el paciente que hoy día seguimos con su mismo empeño. Su mayor labor, enseñarnos ortopedia a las generaciones venideras, dignificar la profesión de técnico ortopédico, su compromiso y el trabajo bien hecho.

Nuestras raíces forman lo que somos actualmente, y a nuestras seis ortopedias y taller se suma hoy una nueva ortopedia on-line.

Confianza

Servicio integral

Novedades, Noticias y más

Entradas de nuestro Blog